KOPENHAGOS MANIFESTAS,

paskelbtas 1985 liepos 26 Baltijos tribunolo byloje
prieš Sovietų Sąjungą

Baltijos Tribunolas Kopenhagoje pareiškia, kad buvusių nepriklausomų Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupacija ir aneksija yra pavyzdys nusikaltimo, pažeidžiant tarptautinę viešąją teisę bei sutartis, kurias Sovietų Sąjunga yra ratifikavusi.

Masinė rusų imigracija rimtai sužalojo baltų tapatybę ir politinę struktūrą: kalba, kultūra, religija ir net istorijos mokymasis mokyklose yra nukentėjęs sovietų valdžioje. Baltijos valstybių militarizavimas sudaro tebesitęsiančios grėsmės pasaulio taikai nuolatinį priminimą.

Baltijos tautų teisė į apsisprendimą, nediskriminaciją ir nesikišimą jų protėvių žemėje turi būti sugrąžinta.

Išklausęs patyrusius liudininkus daugelių gyvenimo, teisės bei praktikos atžvilgiu, Baltijos Tribunolas prieina išvados, kad Sovietų Sąjunga yra padariusi ir daro didelę neteisybę šioms tautoms.

Šių trijų Baltijos valstybių likimas yra unikalus žmonijos istorijoj. Niekur kitur pasauly nugalėjusi valstybė nėra okupavusi, aneksavus ir kolonizavus parlamentinių demokratinių šalių. Šis unikalus likimas nusipelno demokratinių vyriausybių pasauly unikalios politikos.

Mes raginame jas pasaulio forumuose kelti sovietų okupacijos Baltijos kraštuose klausimą, reikalaujant laisvės ir nepriklausomybės Estijai, Latvijai ir Lietuvai.

Šiuo Kopenhagos Manifestu mes pareiškiame, kad dabartinė padėtis Baltijos kraštuose pakenkia taikos ir laisvės galimybei Europoje ir pasauly.

Pirmininkas Theodor Veiter, Per Ahlmark, Rev. Michael Bour-deaux, Jean-Marie de Daillet and Sir James Fawcett.