ALOYZUI BARONUI PRISIMINTI

Rašytojo Aloyzo Barono penktosioms mirties metinėms buvo skirta 1985.X. 11 Chicagoje, Jaunimo centro kavinėje, Lietuvių rašytojų draugijos surengta vakaronė. Draugijos valdybos pirm. Anatolijus Kairys velionį aptarė kaip rašytoją* žurnalistą, humoristą ir visuomenininką. Prisiminimais dalijosi dr. Kazys Ambrazaitis, skaitęs laiškų ištraukas iš 1950 -52 m. kūrimosi laikotarpio, ir dr. Petras Kisielius, kurio rūsyje gimė trijų fondų idėjos: “Ateities” šalpos, “Į Laisvę” leidyklos ir JAV Lietuvių fondo. A. Baronas tada ypač garsino dr. A. Razmos iškeltą milijoninio Lietuvių Fondo idėją; A. Barono kūrybą nuosekliai aptarė Aušra Liulevičienė, primindama didelį velionies darbštumą, kurio dėka skaitytojus pasiekė apie 30 knygų. Dalyvių laukė staigmena — naujas pomirtinis A. Barono eilėraščių rinkinys “Daiktai kasdieniniai”, su kuriuo juos supažindino Adolfas Markelis. Antrajai vakaronės daliai vadovavo Česlovas Grincevičius. A. Barono kūrinius skaitė Juozas Raudonis, Vitas Laniauskas, Vincas Olšauskas ir Zita Dubauskai-tė. Č. Grincevičius džiaugėsi gausiais vakaronės dalyviais, velionies šeimos nariais — žmona Nijole, sūnumis Gintaru ir Sauliumi, rūpestingai saugiančiais A. Barono palikimą, savo lėšomis išleidusiais eilėraščių rinktinę “Daiktai kasdieniniai”.

Prieš 12 metų Dainavoje: komp. Darius Lapinskas, rašytojas Aloyzas Baronas, Nijolė Baronienė, kun. Gediminas Kijauskas, S.J., dr. Antanas Musteikis, Juozas Mikonis. Nuotr. Jono Urbono

(T. Ž., 1985.12.10)

Lapkričio 24 d. Cicero LB valdyba taip pat surengė A. Barono penkerių metų sukakties minėjimą. Ir kituose LFB sambūriuose ir lietuvių kolonijose buvo pagarbiai prisimintas mūsų kūrėjas ir visuomenininkas.

Kas pajėgs uždegt didžiulę šviesą,
Mano krašto didelėm kančiom nušviest.

                     A l o y z a s   B a r o n a s
                   “Daiktai kasdieniniai”, 1985

                                                        * * *

Ir aš žinau, per visų žemę mano,
Žygiuos karių kolonos amžinai.
Ir sudraskytuose veiduose partizanų
Žydės besikartojančių Pilėnų pelenai.

                     A l o y z a s   B a r o n a s
                   “Daiktai kasdieniniai”, 1985