MŪSŲ HORIZONTUOSE

Dr. Adolfas Damušis Popiežiaus Jono Pauliaus II š. m. spalio 17 apdovanotas Šv. Silvestro riterio ordinu ir Jadvyga Damušienė apdovanota Pro Ecclesia et Pontifice ordinu. Nuoširdžiai sveikiname mūsų uoliuosius ilgamečius darbuotojus, jais didžiuojamės ir džiaugiamės jų atliktų didžių darbų įvertinimu!

LFB Los Angeles sambūrio valdybą 1985/86 metams sudaro: pirm. Juozas Kojelis, vicepirmininkai Edmundas Arbas ir Balys Graužinis ir ižd. Jonas Prakapas.

Adv. Daina Kojelytė Vliko seime, įvykusiame gruodžio 6-8 dienomis, St. Petersburge, Floridoje, atstovavo LFB.

XX-tame LFB Los Angeles sambūrio surengtame tradiciniame literatūros vakare gruodžio 7-8 dienomis dalyvavo Jurgis Gliauda, prof. dr. E. Tumienė, R. K. Vidžiūnienė, Dalila Mackialienė, Bernardas Brazdžionis, Alė Rūta ir svečias rašytojas, poetas, redaktorius, dailininkas Paulius Jurkus iš Brooklyno, N.Y. Jis pats skaitė savo kūrybos, taip pat jo kūrybą skaitė akt. Ema Dovydaitienė ir akt. P. Maželis. Dainavo sol. St. Pautienienė; Pr. Visvydas ir Dana Mitkienė skaitė savo eilėraščių. Paulius Jurkus kalbėjo apie Vytautą Mačernį.

Vladas Čyvas vadovauja LB Clevelando apylinkei.

Rašytojas Anatolijus Kairys

laimėjo PLB Švietimo komisijos skelbtą konkursą. Premija paskirta už jo naują romaną jaunimui “Viena širdis”. Juri komisiją sudarė: St. Petersonienė, Rima Janulevičiūtė, Ant. Masionis, Jonas Kavaliūnas ir Indrė Tijūnelienė. Premija įteikta 1985 m. lapkričio 23 d. Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu Chicagoje.

30-ji studijų ir poilsio savaitė

Sukaktuvinė stovykla rengiama Dainavoje, 1986 m. rugpiūčio 3 -10 dienomis. Kitos informacijos bus praneštos LFB biuleteny ir spaudoje.

LKMA 13-sis suvažiavimas

Šiame Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavime Los Angeles mieste, gruodžio 26 -29 dienomis lietuvių literatūros sekcijoje Alė Rūta - E.V. Arbienė skaitė paskaitą “Pažintinė erdvė novelėse: K. Barėno ‘Dvidešimt viena Veronika’ ir VI. Dautarto ‘Senojo gluosnio pasaka’. Prof. dr. Antanas Klimas vadovavo lietuvių kalbos sekcijai ir skaitė paskaitą “Lietuvių kalbos dalyvių sistema ir jų funkcijos”. Prof. dr. Vytautas Vardys skaitė paskaitą “Nepriklausomos Lietuvos politinės kultūros bruožai”. Prof. St. Šalkauskio 100 metų gimimo sukakties minėjime išklausyta juostelėje įrašyta dr. Juozo Girniaus paskaita “Prof. Stasio Šalkauskio mokslinis palikimas”. “Architektūrinės išraiškos vertybės tautų kultūroje” paskaitą skaitė arch. Edmundas Arbas. Dr. Vytautas A. Dambrava kalbėjo socialinių ir teisės mokslų sekcijoje.

Pakeliama prenumeratos kaina.

Nuo 1986 m. balandžio mėn. Į Laisvę prenumerata pakeliama iki 10 dol. metams. Atskiro numerio kaina — 4 dol.

Mielas Skaitytojau,

Pastabas apie šį “Į Laisvę” numerį prašau siųsti iki 1986.4.1 naujuoju redaktoriaus adresu.