Į Laisvę 1984 92(129)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis. Nauji leidiniai ................................. 2

Leonardas Valiukas: Tikroji tremties misija ....................... 5

Vytautas Volertas: Viliamės: Jaunimas reprezentuos gyvybę ........ 10

Dr. Adolfas Damušis: Į penktąjį dešimtmetį ....................... 19

V. R.: Naująjį ganytoją pasitinkant .............................. 27

Vytautą Vaitiekūną amžinybėn išlydėjus ........................... 29

Dr. Vytautas A. Dambrava: Rezistento žvilgsnis iš Pietų į šiaurę . 37

Dr. Z. Prūsas: Lietuvybės išlaikymas ir TV ....................... 41

V. Rociūnas: Lietuvių Fronto bičiuliai Kennebunkporte ............ 46

Juozas Bočys: Katalikybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje  63

Dr. Kazys Eringis: Lietuvos okupacinės "savivaldos” administracija 71

Vedamasis ........................................................ 78


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

Dr. Vytautas Majauskas, Tarybos prezidiumo pirmininkas,
6  Sea Gull Terrace Ormond Beach, FL 32074

Vytas Petrulis,Tarybos prezidiumo sekretorius,
30115 Brookview Livonia, MI 48152, USA

Dr. Česlovas Kuras,Tarybos prezidiumo narys, Windsor, Ont. Canada

Jonas Urbonas,Tarybos prezidiumo narys, Clawson, Ml.

Vincas Akelaitis,Cleveland, OH.

Juozas Ardys,Fairview, Pa.

Dr. Kęstutis Girnius,Muenchen, Vokietija

Kęstutis, Ivinskis,Europos LFB pirm., Bonn, Vokietija

Bronius Nainys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas, 7    Glenview Lane Lemont, IL 60439

Juozas Mikonis,Richmond Hts, OH.

Vacys Rociūnas,“Į Laisvę” redaktorius, Independence, OH.

Dr. Adolfas Šležas,Flossmoor, IL.

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

POLITIKOS ŽURNALAS

Nr. 92(129) 1984 GRUODIS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”- (TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front

Vacys Rociūnas,Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas,Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA