PASKUTINIS SUDIEV

Atsisveikinant su a. a. Vytautu Vaitiekūnu, prel. Jonas Šernus, Newarko lietuvių parapijos klebonas, pravedė maldas. Po to dr. Adolfas Damušis padarė trumpą įvadą į psalmių, giesmių ir maldų, gautų iš Lietuvos, skaitymą.

“A. a. Vytautas Vaitiekūnas, dar būdamas mūsų tarpe, prašė, kad atsisveikinime su juo nebūtų kalbų. Bet jis labai pageidavo visų nuoširdžios maldos, kad mūsų Viešpats jį priimtų meilingai ir atlaidžiai.

Vytauto gyvenimas nebuvo lengvas. Jis jautriai išgyveno lietuvių tautos ir savos šeimos kančias. Jo asmenybės šviesa ir tvirtumas reiškėsi tarnyba kitiems ir Lietuvoje ir svetur. Jis visad žėrėjo aukos dvasia okupuotos Lietuvos rūpesčiams, jos jaunimo globai. Jo gilus religingumas buvo tas neišsenkantis aukos dvasios šaltinis. O juk didžiausia dovana žmonijai ir veikiančio žmogaus vertė ir kartu jo laimė yra sąmoningas įsitikinimas ir sugebėjimas žemiškoje kelionėje pasišvęsti kitų labui.

Toks ir buvo a. a. Vytauto kelias, kuris sutampa su mintimis, išreikštomis vienos slaptos vienuolės laiške iš Lietuvos, mūsų herojiško kalinio kun. Sigito Tamkevičiaus maldoje ir psalmių ištraukose, kurias čia skaito keli jaunimo atstovai: Emilija Jurevičiūtė, Regina Brazinskaitė, Danguolė Didžbalienė, Gintė Damušytė ir šeši jaunieji Adomavičiai: Rasa, dr. Jūra, dr. Linas, Vladas, Ugnė ir Živilė”. Giesmes giedojo sol. B. Miškinis.

Ramybės angelas išsivedė a. a. Vytautą Vaitiekūną į amžinosios buveinės pasaulį, į mūsų Dievo namus.

Mes išlydim jį su psalmių žodžiais ir malda, kur viešpatauja tik ramybė ir amžina šviesa.

Psalmėmis ir giesme užbaigtas atsisveikinimas.

Prof. Juozas Brazaitis ir Vytautas Vaitiekūnas. Šiemet profesoriaus mirties dešimtmetis (g. 1903 m. gruodžio 9 d. — mirė 1974 m. lapkričio 28 d.) buvo prisimintas akademijomis ir pamaldomis.

 


Palydėdami a. a. VYTAUTĄ VAITIEKŪNĄ į amžinuosius namus, pagerbdami jo šviesų atminimą, jo ilgų metų kūrybingą darbą ir auką mūsų Tėvynei ir Tautai, vietoje gėlių laidotuvių dalyviai savo aukomis išleidžia šį “Į LAISVĘ” numerį-

Dr. Veronika Adomavičienė

Or. Rožė Šomkaitė

Newark LB apylinkė

Dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai

Dr. Nijolė Bražėnas-Paronetto

Kazys Jankūnas

Vytautas Maželis

Kun. Viktoras J. Dabušls

Petrė Pliškaitienė

Dr. Stasys Skripkus

Dr. Aldona Skripkus

Genutė ir Kazys Trečiokai

Emilija Jurevičiūtė

Liucija Ermanis

Jonas Vaičkus

Albina Bilaitis

Kazys Šipaiia

Algirdas ir Irena Eitmanai

Gintė Damušytė

R. ir G. Didžbaliai

Juozas Pažemėnas

A. ir R. Bražinskai

Alfa ir Viktoras Jokūbaičiai

Dr. Bronius Nemickas

A. ir V. Jarmai

Antanas Pocius

Mr. & Mrs. Stanley Dombrowski M. B. M.

 

“Į Laisvę” leidėjai ir redaktorius nuoširdžiai dėkoja už prasmingu būdu išreikštą pagarbą rašto žmogui ir bičiuliui A. A. VYTAUTUI.