MŪSŲ HORIZONTUOSE

— Prof. dr. Vytauto Vardžio, Oklahomos universiteto politinių mokslų skyriaus dekano, studija apie žmogaus teises Baltijos šalyse — Die Frage der Menschenrechte in Estland, Letdand und Litauen — vokiečių kalba išleido Vakarų Vokietijoje veikiantis Baltiečių institutas. Tai 30 puslapių atspaudas iš instituto metraščio “Acta Baltica” 22-jo tomo.

— Rašytojas Vincas Kazokas (g. 1919 m. sausio 15) širdies smūgiu mirė 1984.10.30 Sydney, Australijoje. Buvo Australijos LB savaitraščio “Mūsų pastogė” redaktorius. Yra išleidęs savo poezijos rinkinį, išvertęs keletą knygų. Bendradarbiavo spaudoje, ypač “Ateityje”, “Aiduose”, “Į Laisvę” ir kt.

—    Linas Kojelis, Baltųjų Rūmų tautybių reikalams pareigūnas Lietuvių respublikonų Illinois lygos, buvo išrinktas labiausiai pasižymėjusiu asmeniu — Man of the Year; spalio 24 d. įteikiant įgraviruotą metalinę plokštę Chicagos Taukiniuose namuose, Linas ir jo tėvas Juozas Kojelis yra mūsų žurnalo nuoširdūs bendradarbiai. Pagerbiamąjį Alto vardu sveikino dr. Jonas Valaitis ir LB vardu LB tarybos prezidiumo pirm. dr. K. Ambrozaitis.

—    Chicagos LFB sambūrio valdybą sudaro: pirm. dr. Petras Kisielius ir nariai: Anatolijus Kairys, Ona Kavaliūnienė, Vytautas Kazlauskas, dr. Juozas Kizys ir Kazimieras Kriaučiūnas.

—    Balys Raugas, Delran, N.J., pakviestas perėmė “Kario” žurnalo redagavimą. Buv. LFB Centro valdybos pirm., taip pat redaguoja visų šv. Kazimiero minėjimų leidinį.

—    Rašytojas Jurgis Gliauda parašė naują romaną “Kovo ketvirtoji”, iš šv. Kazimiero gyvenimo paskutiniųjų dienų. Viršelį piešė Paulius Jurkus.

—    Clevelando LFB sambūriui vadovauja valdyba iš pirm. Juozo Ardžio, sekr. Vytauto Brizgio ir ižd. Juozo Damušio.

—    Aloyzo Barono vardo konkurso premija paskirta Jurgiui Gliaudai už novelę “Labirinte”. Lietuvių rašytojų draugijos sudarytoji novelės konkurso komisija iš pirm. dr. Mirgos Pakalniškytės - Gimiuvienės, Antano Gustaičio ir Stasio Santvara iš devynių atsiųstų novelių atrinko Medūzos slapyvardžiu pasirašytą novelę. Šių metų premijos mecenatas buvo dr. Zigmas Brinkis.

LFB tarybos prezidiumo pirmininkas dr. Vytautas Majauskas, pamiršęs žiemos malonumus ir slidininkų sveikatos rūpesčius, atsidūrė Floridoje — saulės ir Atlanto bangų globoje.

Arch. Edm. Arbo spalvota grafika

—    Dr. Petras ir Stefanija Kisieliai yra 1985 metų Aloyzo Barono vardo novelės konkurso mecenatai. Premija — 500 dol.

—    Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti išleis okup. Lietuvoje mirusio kultūrininko ir “Naujosios Romuvos” redaktoriaus Juozo Keliuočio atsiminimus, kurie slaptais keliais pasiekė išeivijos lietuvius. Knygoj aprašoma autoriaus dviguba tremtis į Sibirą pokario metais. Pirmą kartą J. Keliuotis buvo ištremtas neva dėl ryšių palaikymo su partizanais, dėl “šmeižiančios” literatūros platinimo. Šie mesti kaltinimai nebuvo įrodyti. Sąžiningų rašytojų dėka jis po dviejų metų buvo sugrąžintas Lietuvon, bet saugumas vėl greitai sufabrikavo antrą bylą ir jis vėl buvo ištremtas į Sibirą, iš kur sugrįžo tiktai po Stalino mirties. Planuojama šiuos atsiminimus išversti ir į kitas kalbas.

—    Petras Milašius, Clevelando LFB sambūrio narys, yra vienas iš stambiausių lietuviškųjų darbų rėmėjų Clevelande. Be Lietuvių Fondui įneštų 11,000 dol., jis, dirbęs tiktai darbininku automobilių pramonėje, įvairiems lietuvių projektams remti yra paaukojęs per 25,000 dol. Keletas žymesnių pažymėtini: Lituanistinei katedrai 2,000 dol., liet. Dievo Motinos parapijai 4,000 dol., Kento valstybinio universiteto lituanistikos stipendijai 1,100 dol., Grandinėlei 2.000    dol., Clevelando vyrų oktetui 2.000    dol., Tėvynės garsams 2,000 dol.. ir t.t.

—    Dr. Kazys Pemkus, Ateitininkų Federacijos vadas su valdyba ir specialiu komitetu ruošiasi 1985 m. įvykstančiam Ateitininkų kongresui.

—    Dr. Antanas Razma, vienas iš Lietuvių Fondo pradininkų, naujai išrinktas LF valdybos pirmininku. LF pagrindinis kapitalas peršoko 3 mil. ribą, kai paskelbtasis 50,000 dol. vajus, kad gautų pažadėtą 100,000 dol. auką, gerai pasisekė. LF ateities tikslas — 5 mil. dol. pagrindinis kapitalas.

—    Dr. Kazys Ambrozaitis, dirbąs Gary ir Merrillville metodistų ligoninėse kaip radiologas specialistas ir 24 metus kaip tų ligoninių radiologijos direktorius, gruodžio 2 d. buvo pagerbtas gydytojų, biznierių ir visuomenininkų pokylyje, kur buvo įteiktas “Distinguished Service Award” žymuo.


Mielas Skaitytojau,

Prašome apsimokėti, jei dar nesi to padaręs, prenumeratą. Prenumeratos mokesčiu ir auka palaikai “Į Laisvę” leidimą. Laiku atsiskaitydamas sumažini brangias pašto išlaidas ir administracijos darbą.    Administratorius


29-toji Lietuvių Fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitė bus 1985 m. liepos 28 — rugpjūčio 4 dienomis Dainavoje. Planuokime ir dalyvaukime!

LFB centro valdyba