Popietė su žurnalistais

NBC televizijos korespondentas Doug Bruckner (dešinėje) su veikliaisiais Los Angeles lietuviais; iš kairės — Rimtautas Dabšys, LB Vakarų apygardos pirm., rašytoja-žumalistė Rūta Klevą Vidžiūnienė ir Antanas Mažeika, Baltų Laisvės lygos lietuvių sekcijos pirm.

Bič. Zigmas Brinkis prie vieno svečių stalo; kairėje pusėje — Sandra Van Beek ir Tony Garcit, olandų “De Volkskrant” reporteriai, ir Jack Treiman, Baltų Laisvės lygos teisinis patarėjas; dešinėje pusėje — Lucy Marlow ir Dave Balsinger, BAN the Soviets koalicijos pirmininkas

Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūris (pirm. arch. Edmundas Arbas) gegužės 17 pradžioje dr. Zigmo Brinkio sodyboje suorganizavo susitikimą su kitataučiais žurnalistais. Į bendrą darbą dėjosi koalicija, kuri kasmet organizuoja politinių studijų savaitgalius: LB Vakarų apygarda, Jaunimo sąjunga ir Baltų Laisvės lygos lietuvių sekcija.

Kitataučius žurnalistus pakvietė Laisvės lygos pirmininkas Antanas Mažeika. Popietėje dalyvavo Japonijos, Korėjos, Olandijos, Prancūzijos ir Jugoslavijos .laikraščių ar žinių agentūrų korespondentai, o taip pat amerikiečių, estų ir lietuvių spaudos žmonės.

Bič. Algis Raulinaitis supažindino svečius su priėmimą paruošusiomis organizacijomis ir su atskirais asmenimis, o Antanas Mažeika pristatė svečius. Kelios valandos prabėgo gražiame kiemelyje besivaišinant, besikalbant ir bediskutuojant įvairius klausimus. Svečiai žurnalistai domėjosi Baltijos valstybių klausimu, Baltų Laisvės lyga ir Amerikos baltų gyvenimu. Dėmesio susilaukė bičiulė rašytoja Alė Rūta, kuriai tik prieš savaitę kaip tik buvo įteikta “Draugo” premija už “Pirmieji svetur”.

Trečios kartos Amerikos lietuvaitė Maureen Vaivadaitė lietuvių liaudies dainomis linksmina svečius.

Visos nuotraukos Edmundo Arbo