POSĖDŽIAVO LFB TARYBA IR CENTRO VALDYBA

JAV-se gyveną LF bičiuliai kiekvienais metais gausesniame būry susitinka tradicinėse LFB studijų ir poilsio savaitėse Dainavoje, pas lietuvius pranciškonus Kennebunkporte ar kitose vietovėse. Čia paprastai įvyksta ir metinės LF bičiulių konferencijos. Didžiųjų lietuviškų renginių kaip Tautinių Šokių, Dainų, PL dienų proga bičiuliai susirenka draugiškam pašnekesiui ir pasivaišinimui. Toks susitikimas buvo numatytas ir VII laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventėje, š. m. birželio 30 d. Clevelande. Clevelando sambūris buvo paprašytas atlikti paruošiamuosius darbus. Deja, toks susibėgimas neįvyko dėl kitų renginių gausos.

Gegužės 6 d. naujosios LFB tarybos prezidiumo pirmininko iniciatyva sušauktas Tarybos ir Centro valdybos pasitarimas Tėvų marijonų patalpose Chicagoje.

Po ankstyvųjų Mišių, kurias atnašavo Marijonų provinciolas kun. dr. V. Rimšelis ir pasakė pamokslą, buvo paruošti bendri pusryčiai. Prasidėję posėdžiai tęsėsi iki vėlyvos pavakarės. Dalyvavo tarybos nariai, gyveną JAV ir Kanadoje, išskyrus dr. Kęstutį Girnių ir Kęstutį Ivinskį iš Vokietijos, Centro valdyba su pirm. Broniu Nainiu, Chicagos sambūrio valdyba su pirm. dr. Petru Kisieliumi ir kviesti svečiai: dr. A. Damušis, kun. dr. V. Rimšelis, dr. K. Ambrazaitis, V. Naudžius — viso 22 asmens.

Dr. P. Kisielius, pasveikinęs gausiai susirinkusius, pasidžiaugė bičiulių drausmingumu ir palinkėjo darbingos nuotaikos. Dr. V. Majauskas, pirmininkavęs pirmajam posėdžiui, prašė atsistojimu ir tylos minute prisiminti žuvusius karo ir pokario metais bei dabar tebetęsiančius rezistencinį darbą okupuotoj tėvynėje, prieš 10 metų mirusį prof. Brazaitį ir kitus tautos kovotojus ir darbuotojus.

Pasitarimams buvo numatyti aštuoni klausimai: Vliko reikalai, Ryšiai su Lietuva, OSI, Lietuvybės išlaikymas, Fondai, Baltų lyga, Į Laisvę žurnalas, LFB solidarumas.

Pirmininkaujantys — Tarybos pirm. dr. V. Majauskas ir CV pirm. Br. Nainys norinčius kalbėti griežtai laikė temų ribose, ir visi klausimai galėjo būti bent dalinai paliesti.

Apie Vliką kalbėjo Viktoras Naudžius, 5 metus atstovavęs frontininkams šioje institucijoje. Jis, Vliko tarybos posėdin pakvietus kalbėtoju dr. V. Dargį — reorgų pirmininką, pareiškė protestą, motyvuodamas, kad tokiu metu, kai mėginama išlyginti santykius tarp PLB ir Vliko, kviečiamas kalbėti kontraversinis asmuo, veikiąs prieš Bendruomenę (tuo sumažinama galimybė šioms organizacijoms susitarti), iš Vliko tarybos, kaip LFB atstovas, pasitraukė. LFB taryba vėliau paskirs kitą asmenį, nors dabartiniame Vliko sąstate, kaip ir daugelis dalyvių pasisakė, nesą sąlygų pozityviai bendradarbiauti ir dirbti.

Dr. A. Damušis kalbėjo apie ryšių reikalingumą su dabartine okup. Lietuva.

Dr. P. Kisielius, supažindindamas su dokumentine knyga — Exhibits Documenting the U.S. Department of Justice’s Office of Special Investigation Cooperation with Soviet KGB (Procurators. 1984. 3.28), kurią paruošė adv. Povilas Žumbakis su studentų pagalba, pabrėžė, kad šis dokumentų rinkinys vaizdžiai parodo, kaip yra žalojama individo laisvė, kaip keršto idėja nustato tautas prieš tautas, kaip yra tautų, prieš kurias negalima nė piršto pajudinti, ir jos susilaukia privilegijuoto statuso šio krašto teisingumo institucijose ir sovietų KGB paramos.

Knyga atspausdinta ir pasiųsta visiems JAV senatoriams, kongresmanams ir kitoms institucijoms, dirbančioms šių investigacijų bylose. Jos paruošimui ir išleidimui bič. dr. Petras Kisielius davė 5,000 dol. (Išleidimas kaštavo per 20,000 dol.). Taip pat pasisakyta už skubią paramą Americans for Due Process. Teigiamai įvertinti adv. Povilo Žumbakio, Rasos Razgaitienės, Daivos Kezienės darbai. Šiuo klausimu kalbėjusieji pasisakė, kad privačią iniciatyvą reikėtų sujungti su LB. Būtų liūdna, jei ir LB pasektų Alto ir Vliko pažiūras, neigiančias tokią iniciatyvą. Pasitarimo metu buvo paliesta pati OSI organizacija ir joje ryškiai pasireiškianti sovietų infiltracija, K. Palčiausko nuteisimas ir pilietybės atėmimas, Kungio byla, kuri buvo laimėta, bet galimas dalykas, kad ji bus apeliuota.

V. Naudžius savo pranešime, pavadintame LFB ir mūsų solidarumas, jautriai palietė savo pasitraukimą iš kai kurių vadovaujamų postų. Ilgesnėse diskusijose išryškėjo: solidarumas buvo ir pasilieka vienas iš pagrindinių LFB sąjūdžio bruožų, nuomonių skirtumai neturėtų mūsų išskirti, LF bičiuliai visą laiką buvo puolami iš kairės ir dešinės ir negalima tikėtis, kad ir ateityje frontininkai bus kitaip traktuojami, frontininkų sąjūdis yra dinamiška ir solidarumo siekianti organizacija kitų lietuviškų junginių tarpe.

Dr. K. Ambrozaitis ir V. Naudžius kalbėjo apie LFB fondus, jų finansinį stovį, atliktus ir planuojamus atlikti darbus. “Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti” jau yra išleidęs 14 knygų. Jau baigiama spausdinti J. Daumanto Partizanų III pataisyta ir papildyta laida, Brazaičio raštų V tomas, J. Keliuočio atsiminimų knyga : ištrėmimų kančia, pavadinta “Dangus nusidažo raudonai” su dr. J. Girniaus įvadu. Dr. J. Girnius ruošia J. Brazaičio monografiją. Sambūriai prašomi suruošti šių naujų knygų sutiktuves ir J. Brazaičio 10 metų mirties sukakties minėjimus.

Br. Nainys savo pranešime palietė mišrių šeimų, lituanistinių mokyklų silpnėjimą, mažesnį lietuvių kalbos naudojimą jaunimo tarpe, jaunimo skurdų bendradarbiavimą spaudoje. Lietuvių fondas ir LB turėtų daugiau sielotis lietuvybės išlaikymu, lituanistinių mokyklų stiprinimu ir mažiau energijos ir pinigų išleisti pašalinėms sritims, kaip paveikslų pirkimui, nereikalingų premijų skyrimui, sumažinti premijų infliaciją. Daugiau lėšų nukreipti į Pietų Amerikos lituanistinį švietimą. Prelegentas prašytas paruošti platesnę studiją šiuo klausimu.

V. Rociūnas, trumpai painformavęs apie Į Laisvę žurnalo finansinę ir redakcinę padėtį, kuri yra patenkinama (neturima skolų ir netrūksta bendradarbių bei straipsnių), praš4 būti atleidžiamas iš redaktoriaus pareigų, nes turįs kitų neatidėliojamų uždavinių. Taryba turės surasti naują redaktorių.

Pasisakyta už Baltų laisvės lygos rėmimą.

Kruopščiai paruošti pranešimai ir diskusijos parodė, kad Tarybos sušauktas posėdis buvo tikrai reikalingas.    S. G.

LFB tarybos ir Centro valdybos pasitarimo dalyviai Chicagoje, 1984 m. gegužės 6 d. dalyviai: pirmoje eilėje iš k. į d.: dr. K. Ambrazaitis, V. Rociūnas, dr. V. Majauskas, dr. A. Damušis, Br. Nainys, O. Kavaliūnienė, dr. P. Kisielius; antroje eilėje: dr. Č. Kuras, V. Akelaitis, VI. Zinkus, St Džiugas, P. Narutis, J. Ardys, J. Baužys, J. Mikonis, V. Naudžius ir V. Petrulis.