Literatūros vakaras

Savo kūrybą skaito rašytojas Anatolijus Kairys

Visos nuotraukos Alf. Vilko

“Sidabrinės dienos” ištrauką skaito Dramos sambūrio aktorės Ema Dovydaitienė (kairėje) ir Ramunė Vitkienė

<>

<> Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūrio valdyba, suorganizavusi 18-tą literatūros vakarą su svečiu rašytoju Anatolijų Kairiu; iš kairės — Edmundas Arbas (pirm.), Birutė Varnienė, Anatolijus Kairys, Salomėja Šakienė ir dr. Zigmas Brinkis; trūksta valdybos nario Leonardo Valiuko.

Dalis publikos Anatolijaus Kairio literatūros vakare; pirmoje eilėje iš dešinės — Jurgis Gliaudą, Leonardas Valiukas, Edmundas Arbas, Anatolijus Kairys, Marija Gliaudienė; antroje eilėje matyti Dalytė Trotmanaitė, Aldona ir Bernardas Brazdžioniai, Pranas Visvydas, dr. Elena Tumienė ir kt.

Literatūros vakaro programos dalyviai ir organizatoriai; iš kairės Edmundas Arbas (LFB sambūrio pirm.), solistė Stasė Pautienienė, rašytojas Jurgis Gliaudą (aptarė A. Kairio kūrybą), svečias rašytojas Anatolijus Kairys, Dramos sambūrio nariai — Vincas Dovydaitis (pirm.), Saulius Matas, Ema Dovydaitienė, stud. Gintaras Grušas, Ramunė Vitkienė ir P. Algis Raulinaitis (LFB Tarybos prez. pirm.)

Solistė Stasė Klimaitė-Pautienienė (Dramos sambūris) ir stud. Gintaras Grušas skaito ištrauka iš romano “Kelionė į Vilnių”