Skelbimai

Sekančiame “Į LAISVĘ” numery spausdinsime aktualius dr. K. Ambrazaičio, dr. V. Dambravos ir dr. Z. Prūso straipsnius

28-ji LFB studijų ir poilsio savaitė šiemet įvyksta Tėvų Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkport, Maine.

rugpiūčio 18 - 25 dienomis,

ne liepos 14 - 21 d., kaip buvo anksčiau skelbta. Pakeitimas turėjo būti padarytas, nes liepos mėnesio užsakytai savaitei nebuvo galima gauti pakankamai kambarių.

Kambarius prašoma užsisakyti tiesioginiai, rašant kun. Steponui Ropolui, OFM, Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine, 04046 arba vakarais skambinant tel. (207) 967-2011.

Kambarių kainos nuo 24 iki 38 dol. Maistas 17 dol. dienai. Dėl maisto galima susitarti ir kitaip.

Studijų savaitės tema: ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ. Bus paliesti šie klausimai: Lietuvos administracija, švietimo sistema, kultūrinis gyvenimas ir veikla, pramonė ir prekyba, buitis, okupuotos Lietuvos gyventojų siekiai bei nuotaikos, tauta ir išeivija.


Malonus Skaitytojau,

Prašome apsimokėti, jei dar to nesi padaręs, prenumeratą. Prenumeratos mokesčiu ir auka palaikai “Į Laisvę” tolimesnį leidimą. Laiku atsiskaitydamas sumažini brangias pašto išlaidas ir administracijos darbą. Ačiū.


LFB VADOVYBĖ

1983 m. gruodžio 27 d. korespondenciniu būdu buvo pravesti Lietuvių Fronto Bičiulių Tarybos, JAV ir Kanados Centro valdybos ir Kontrolės komisijos rinkimai. Rinkimų komisiją sudarė: pirm. Edmundas Brinkis (Plymouth-Meeting, Pa.) ir nariai: Pranas Baras ir Marija Raugienė.

LFB Tarybonišrinkti: dr. Vytautas Majauskas (Detroitas), Juozas Ardys (Erie, Pa.), dr. Kęstutis Girnius (Muenchen, Vokietija), dr. Česlovas Kuras (Windsor, Kanada), Vincas Akelaitis Clevelandas), dr. Adolfas Šležas (Chicaga), Jonas Urbonas (Detroitas), Vytautas Petrulis (Detroitas) ir Juozas Mikonis (Clevelandas). Pagal statutą Tarybon taip pat jeina JAV ir Kanados Centro valdybos pirm. Bronius Nainys, Europos LFB pirm. Kęstutis Ivinskis ir "Į Laisvę" redaktorius Vacys Rociūnas.

Šešerius metus LFB Tarybos prezidiumui pirmininkavo P. Algis Raulinaitis, sekr. Edmundas Arbas, nariai dr. Zigmas Brinkis ir Juozas Kojelis — visi iš Kalifornijos.

Naujon LFB JAV ir Kanados Centro valdybon išrinkti: Juozas Baužys, Česlovas Grincevičius, Bronius Nainys, Stasys Džiugas ir Vladas Sinkus. Visi iš Chicagos ir apylinkių.

Kontrolės komisijon išrinkti: Juozas Paliulis, Vincas Skladaitis ir Vaclovas Kuzmickas. Visi iš Waterbury sambūrio.

Visi organai išrinkti 1984 - 85 metų kadencijai.


JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ IR KANADOS LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ CENTRO VALDYBA

7 Glenview Lane, Lemont, IL 60439

Naujai išrinktoji JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdyba pasiskirstė pareigomis: pirm. Bronius Nainys, vi-cepirm. Česlovas Grincevičius, vicepirm. ir ižd. Juozas Baužys, sekr. Stasys Džiugas ir narys Vladas Sinkus.