JAUNIMO TALKA SPAUDAI

VEDAMASIS

Mąstydami apie tautos išlikimą išeivijoje ir kovos ui Lietuvos laisvę tęstinumą, žvilgsnis krypsta į jaunąją kartą. Sekame jų organizacijų ir pavienių asmenų žingsnius, jų reiškimąsi lietuvių ir gyvenamųjų kraštų visuomeniniame gyvenime. Džiaugiamės jų iniciatyva ir konkrečia talka mūsų kultūriniame, socialiniame bei politiniame gyvenime. Daug vilčių sudedame į mūsų jaunosios kartos kūrybinį ir ekonominį potencialą. Jų remiančių pečių ir naujų, sveikų idėjų niekas neatsisakys. Jų pagalba reikalinga įvairiose srityse dabar, jos reikalingumas padidės, kai Lietuvoje gimusi generacija pasitrauks iš aktyvios veiklos. O gyvenimas tuštumos nemėgsta.

Šios mintys skverbiasi galvon, kai sekame dabartinės Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos naujosios valdybos įdomius pasisakymus. Stabtelėkime ties vienubendradarbiavimu lietuviškoje spaudoje. Jau pats lietuviškos periodikos svarbos pajautimas naująją PLJS vadovybę įrikiuoja į išeivijos likiminę kovą. Mūsų spausdintas žodis savąja kalba ir dalinai svetimomis kalbomis yra ir bus vienas iš mūsų tautinės gyvybės mastų. Ir kai jaunoji karta (PLJS) suorganizavo korespondentų kolektyvą, kurio “tikslas yra išreikšti lietuviško jaunimo nuomonę spaudoje, informuoti lietuvių bendruomenę apie tai, ką jaunimas daro ir ką jis galvoja, ir labiau pritraukti jaunimą prie lietuviškos spaudos”ir dar daugiau — kreipiasi į redaktorius, kad atsiųstų “sąrašą temų, į kurias Jūs norėtumėte, kad jaunimas reaguotų”, tokie reiškiniai nuteikia labai pagrąsinančiai. Jei prie Jaunimo sąjungos iniciatyvos prisijungtų skaitlingų skautų, ateitininkų bei kitų organizacijų nariai, gal lietuviškai spaudai nereikėtų gyventi didelio nerimo ir netikrovės šešėlyje.

Manau, kad mūsų periodika šią jaunimo mintį tikrai nuoširdžiai sveikina! O jaunimas į lietuviškų problemų gvildenimo grandinę galėtų įjungti visus aktualius kultūrinius bei politinius klausimus, kuriais rūpinasi mūsų išeivija, ir, juos pervaręs per savo galvosenos prizmę, pateikti skaitytojui. Nereikia ieškoti dirbtinų problemų, jų turime užtenkamai mūsų dienose. Mūsų politinė veikla ir jos efektingumas Lietuvos laisvės byloje; kultūrinių -politinių veiklos sferų pasidalinimasnonsensas ar būtinybė; bendravimo su Kraštu problema kaip ir kokiame laipsnyje; spauda ir jos ateitis; kaip jaunimą įtraukti į lietuviškos spaudos skaitytojų šeimą; kaip jaunimas įsivaizduoja išeivijos Lietuvą su spauda, parapijomis bei organizacijomis, kai ši našta guls ant jų pečių netolimoje ateityje; dalyvavimas Amerikos politiniame gyvenime ir t.t. Tai keletas bendrybinių klausimų, pro kuriuos jaunimas negalės praeiti jų nepalietęs.

Kad dabarties jaunimo galvosena stipriai nesikerta su senesniosios kartos mintimis, rodo ir redakcijai PLJS atsiųsti du straipsniai Vasario 16-sios proga, kaip gyvą įrodymą, kad jaunimas su savo pasisakymais lietuvių spaudoje nori ateiti dabar.Gytis Liulevičius rašo apie lietuvių kalbos ir lietuviškos šeimos būtynybę tautos išlikimui. Cituojame: “Netekus lietuvių kalbos, nebebus ir prasmės išlaikyti mūsų tautinį vienetąprarasime tą vienybę, kuri mus jungia. Neapsigaudinėkimebe lietuvių kalbos dings kartu ir lietuviai. . . Kalbos išlaikymas reikalauja atkaklumo, atsparumopasiduodami išduosime tautą. Beveik vienintelė galimybė lietuvių kalbai išlikti mūsų tarpe yra lietuviškų šeimų kūrimas .. O apie Vasario 16-sios prasmę Linas Palubinskas galvoja: . . . “Vasario 16 yra idealo šventė, yra pasididžiavimas tuo, apie ką svajoja kiekvienas. Minėdami Lietuvos nepriklausomybės šventę, minim daug ką didesnio; viso pasaulio žmonių pasitikėjimą savimi. Lietuvos pavyzdys atstovauja tą heroizmą, kuris įtikina Žmones, tautas, kad jie pasaulį gali pakeisti.. .”

Tai šviesūs pragiedruliai gan rūškanoje išeivijos padangėje. Jei ši gyvybe kvėpuojanti šviesa pajėgs prasiversti į mūsų jaunesniosios kartos gan dažnai indiferentišką mąstymą, ji apšvies ir sušildys darbui ir aukai abejingas Širdis, galėsime drąsiai teigti, kad tarp generacijų minties ir veiksmo tiltai nėra sugriauti ir sutartinė kova už lietuvišką gyvybę bus tęsiama.


Kur mes bebūtumeJūs Čikagoje ar Adelaidėje, mes čia Lietuvoje, dar kitiPravieniškių ar Permės lageriuose, esame vienos tautos, vienos tėvynėsLietuvos vaikai. Mūsų skirtingi likimai, bet vienas kraujas. Mažam mūsų kraštui istorija lėmė sunkią ir savitą dalią.

Iš Lietuvos jaunimo laiško laisvajame pasaulyje gyvenančiam Lietuvos jaunimui.

(Pogrindžio “Lietuvos ateitis”,7 nr.)


“Į LAISVĘ” 1983 METŲ AUKOTOJAI

Mecenatai: Chicagos LFB sambūris — 250 dol.; Dr. K. Ambrazaitis — 100 dol.; A. Raulinaitis — 100 dol.; Dr. A. Šležas — 80 dol.; E. Pakulienė — 50 dol.; A. Pladys — 50 dol.; V. A. Tomkus — 50 dol.; Dr. P. Žemaitis — 50 dol.

“Į Laisvę” 1983 m. gruodžio mėnesio mecenatas — Clevelando LFB sambūrio nariai: po 100 dol.: A. Alkaitis ir J. Mikonis; po 50 dol. — dr. J. Skrinska, VI. Cyvas ir I. Janavičius; po 35 dol. — J. Žilionis ir J. Vasaris; po 30 dol. — J. Ardys ir A. Sušinskas; po 25 dol. — V. Brizgys, Br. Bernotas, J. Damušis ir V. Rociūnas; po 20 dol.: K. Ralys, V. Palūnas; 10 dol. — G. Bučmys.

Garbės prenumeratoriai: A. Balsys, kun. K. Balčys, dr. K. C. Batukas, J. Baužys, K. Bružas, kun. V. Dabušis, dr. J. Jurgilas, dr. J. Kazickas, V. Kazlauskas, dr. P. Kisielius, prel. J. Kučingis, M. Lenkauskienė, A. Pocius, K. Račiūnas, kun. A. Račkauskas, VI. Sinkus, M. Sodonis, J. Stikliorius, J. Urbonas, V. Volertas.

Aukotojai: J. Ambrizas, J. Arštikis, A. Atutis, S. K. Balys, L. Barauskas, R. Bartis, Br. Bernotas, dr. N. Bražėnaitė, A. Bražėnas, V. Bulota, B. Burčikas, R. Bureikienė, V. Butkys, dr. A. Čepulis, kun. M. Čyvas, S. Cyvas, A. Damijonaitis, VI. Dautas, K. Dočkus, A. Dragunevičius, B. Gaidžiūnas, A. Gailiušis, VI. Garbenis, J. Gepneris, K. Gimžauskas, A. Giniotis, J. Gylys, A. Grigaitis, C. Grincevičius, dr. G. Grinis, P. Gudelis, Pr. Gustas, F. Ignaitienė, A. Idzelis, B. Juška, A. Kareiva, C. Kaulinis, Pr. Karalius, J. Kavaliūnas, I. Kazlauskas, K. Kazlauskas, M. Kevalai-tis, kun. M. Kirkilas, dr. J. Kižis, K. Kriaučiūnas, kun. V. Kriščiūne-vičius, A. Kulnys, R. Kungienė, V. Kuzmickas, V. Laniauskas, A. Laukaitis, K. Laukaitis, J. Litvinas, I. Mališka, P. Malzinskas, A. Mažiulis, C. Mikalajūnas, J. Mikeliūnas, E. Milkauskas, V. Milukas, P. Narutis, B. Ne-verauskas, Br. Paliulis, VI. Palubinskas, V. Palūnas, J. Paovis, L. Paulius, J. Pažemėnas, V. Prižgintas, dr. Z. Prūsas, I. Račiūnas, B. Raugas, dr. A. Razma, dr. J. Reinys, A. Reventas, St Rudys, B. Sakalas, kun. K. Sakalauskas, J. Salys, R. Shatas, V. Skladaitis, S. Skripkus, R. Stirbys, J. Stelmokas, Z.J. Strazdas, dr. J. Sungaila, C. Surdokas, A. S., A. Šatas, dr. V. Šaulys, J. Šiaučiūnas, dr. A. Šmulkštys, Koop. “Talka” — Austrai., kun. I. Urbonas, St. Valaitis, A. Vėlavičius, A. Valiuškis, dr. J. Vėbra, kun. J. Velutis, J. Vidmantas, S. Vilinskas, A. Viliušis, S. Viščius, B. Vitkus, J. Žadeikis, J. Žaliaduonis, St. Žilevičius, Tėv. T. Žiūraitis, O.P.

Šio numerio kaina 3.00 dol.