PREMIJOS UŽ INFORMACINIUS STRAIPSNIUS

LFB centro valdyba, vykdydama savo veiklos planą, skelbia konkursą parašyti 1983 metų vasario - birželio mėnesių laikotarpyje anglų kalba straipsnius apie Lietuvą ir paskelbti juos JAV ar Kanados periodiniuose leidiniuose, turinčiuose ne mažiau 50,000 tiražą.

1.    Straipsniai turi būti informaciniai, liečią Vasario 16, birželio įvykius, Lietuvos dabartinę padėtį, lietuvių tautos rezistenciją bei išsilaisvinimo pastangas, krašte vykdomą genocidą, lietuvių išeivijos talką pavergtiesiems ir pan. Temos pavadinimą, nenutolstant nuo minėtų pageidavimų, suformuluoja patys autoriai.

2.    Konkurse dalyvauti kviečiami JAV ir Kanados Lietuvių jaunimo sąjungos nariai bei kiti Amerikos ir Kanados lietuvių kilmės jaunesniosios kartos asmenys iki 30 metų amžiaus.

3.    Straipsnio apimtis — ne mažiau 5 mašinėle rašytų puslapių, paliekant dvigubą tarpą.

4.    Už geriausią straipsnį, atspausdintą žurnale, skiriama 300 dol. premija, už atspausdintą dienraštyje ar savaitraštyje — 200 dol., o už atspausdinimą žurnalo ar laikraščio laiškų skyriuje — 100 dol. Laiškų skyriuje rašinio ilgis — ne mažiau 2 psl.

5.    Straipsnius įvertins LFB sudaryta komisija, Premijos bus įteiktos LFB studijų — poilsio savaitėje, kuri įvyks Dainavoje 1983 m. liepos 31 — rugpjūčio 7.

6.    Išspausdintieji straipsniai, jų neiškirpus iš leidinio, siunčiami LFB iki 1983 m. liepos 7 d. šiuo adresu: B. Raugas, 415 Main St., Delran, N.J. 08075.

JAV ir Kanados LFB centro valdyba