SOLIDARUMAS SU TAUTA

NAUJŲJŲ METŲ LINKĖJIMAI IŠ TĖVYNĖS

SKIRTI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS

Pirmoje laiško pusėje rašoma:

Švenčių proga siunčiu baltą plotkelę ir pasveikinimą, kurį norėjau paskaityti. Ant stalo stovėjo tortas, su Gedimino pilimi, kurios kuore plėvesavo geltona-žalia-raudonamūsų vėliava.

Šiandien mūsų didelės giminės būrelis susirinkome kartu pasidžiaugti brangiais svečiais, iš toli atvykusiais į Tėvų Žemę Lietuvą, į Gedimino miestąVilnių.

Tegul mūsų istorinių didvyrių pėdsakai įkvepia ryžtingai siekti vis didesnių dalykų savo gyvenime!

Tegu puikūs Vilniaus architektūriniai paminklai paskatina ugdyti savo sielos grožį, pilnai subrandinti savo asmenybę, nes mūsų mažutei Lietuvai visada reikia dvasios milžinų.

Antrąją laiško pusę skaitykime originale:


Mes, Lietuvos katalikai, prašome savo brolius išeivijoje ir visus bičiulius pasaulyje informuoti plačiąją visuomenę ir tautų vyriausybes apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje. Jūsų, broliai ir Lietuvos bičiuliai, energija ir auka šiuo metu mums yra gyvybiniai reikalinga.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika