NAUJOS KNYGOS

Thomas Remeikis, OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA 1945-1980. Išleido Institute of Lithuanian Studies Press, 2422 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, USA; 680 psl.; kaina 15 dol. Gaunama leidykloje.

ISPANŲ NOVELĖ, ispanų rašytojų novelių antologija, sudarė Povilas Gaučys, išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje. Kalbą žiūrėjo Pranas Razminas, viršelį piešė Marytė Barzdžiūtė, spaudė “Draugo” spaustuvė 1980 m., 4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629, 584 psl., kaina 10 dol.

Antanas Vaičiulaitis, IR ATEIS VOLUNGĖ, eilių knyga, išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje. Viršelio dailininkas — Viktoras Petravičius; 96 psl., kaina 4 dol.

ROŽĖS IR SPYGLIAI, Venezuelos lietuvių katalikų veiklos metraštis; išleido Venezuelos lietuviai, suprojektavo Vincas Aleksandravičius SDB, spausdino saleziečių spaustuvė Romoje 1980 m., tiražas — 1000 egz.; 96 psl., kaina nepažymėta.

Antanas Jasmantas, IR NIEKAD NE NAMOLEI, eilėraščiai. Išleido “Ateitis” 1980, literatūros serija Nr. 20; aplankas —    Danguolės Kuolienės, spaudė “Draugo” spaustuvė Čikagoje; 70 psl., kaina 6 dol. Gaunama pas platintojus arba leidykloje — 16349 Addison, Southfield, MI 48075.

Aleksandras Radžius, PRIIMK MANE, MĖNULI, eilėraščiai. Išleido “Ateitis” 1980, literatūros serija Nr. 19; aplankas —    Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 83 psl., kaina 5 dol. Gaunama pas platintojus ir leidykloje.