Į Laisvę 1977 71(108)

     T U R I N Y S
Henrikas Nagys: Žodis Juozo Lukšos-Daumanto ir Romo Kalantos minėjime Toronte 1
Vytautas Vaitiekūnas: Žmogaus teisės ........................................ 3
Stasys Barzdukas: Kartu su Juozu Bačiūnu ................................... 11
Šeimos reikalai Jungtinėse Valstybėse ...................................... 15
IDĖJOS IR DARBAI:
Gyvoji mintis: Dvi studijų savaitės;
               Disidentų - rezistentų pasisakymai
               (Kęstutis Jokubynas,
               Tomas Venclova,
               dr. A. Štromas),
    Bendruomenininkai pasisako išeivijos rūpesčiais (Aušra Zerr-Mačiulaitytė,
                                                     Raimundas Kudukis,
                                                     Edmundas Arbas) ....... 16
Išeivijoje: Ateitininkų kongreso paraštėje (Vt. Vt.),
            Lietuvių Fondo parama išeivijai  ............................... 63
Pasaulyje: Ne mūsų vienų pirkia padūmavus .................................. 66
Idėjos spaudoje ............................................................ 67
Užgesę Žiburiai ............................................................ 71
Vardai įvykiuose ........................................................... 72


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto bičiuliai tris kartus per metus.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

ADRESAI:

Redakcijos: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 Administracijos: 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, Cal.

90274

ŠĮ NUMERĮ redagavo Vytautas Vaitiekūnas.

Į LAISVĘ straipsnių ir apžvalgų pažiūros ir vertinimai, tiek pasirašyti, tiek ir nepasirašyti, priklauso tik patiem jų autoriam ir nebūtinai atitinka Į LAISVĘ redakcijos pažiūras ir vertinimus. Redakcija yra atsakinga tik už suteikimą vietos Į LAISVĘ skiltyse pasisakyti.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

N r. 71 (108) 1977 — GRUODIS