Į Laisvę 1977 69(106)

     T U R I N Y S
Ričardas Bačkis: Vakarų Europa ir komunizmas ............................. 1
Donatas Skučas : Europos laisvė ir NATO ................................. 12
Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu ........................... 24
Detroito ičiulių veidai ................................................. 33
IDĖJIS IR DARBAI:
Tėvynėje: Kronikos penkmetis (Dr. J.L.) ................................. 34
Išeivijoje: Duokime laisvę Simui Kudirkai (Andrius Mironas);
           Vienos lietuvių katalikų parapijos raida ..................... 36
Pasaulyje: Lietuviai lenko tremtinio užrašuose (S. Suž.);
          Amerikos valdinė informacija užsieniui (A. Plukas);
          Komunistai pasaulyje .......................................... 39
Gyvoji mintis:
     Katro pirmenybė: grupinio ar bendrinio galvojimo? (Stasys Barzdukas) 53

Idėjos spaudoje ......................................................... 59
Užgesę žiburiai ......................................................... 61
Vardai įvykiuose ........................................................ 63
Laiškai ................................................................. 64
Atsiųsta paminėti .............................................. Viršelis III

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto bičiuliai tris kartus per metus.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

ADRESAI:

Redakcijos: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 Administracijos: 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, Cal. 90274

ŠĮ NUMERĮ redagavo Vytautas Vaitiekūnas.

Į LAISVĘ straipsnių ir apžvalgų pažiūros ir vertinimai, tiek pasirašyti, tiek ir nepasirašyti, priklauso tik patiem jų autoriam ir nebūtinai atitinka Į LAISVĘ redakcijos pažiūras ir vertinimus. Redakcija yra atsakinga tik už suteikimą vietos Į LAISVĘ skiltyse pasisakyti.

Spaudžia PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207