Vienos lietuvių katalikų parapijos raida

Nevarko, N.J. Šv. Trejybės lietuvių parapija 1976 rugsėjo mėn. atžymėjo savo 75 metų sukaktį. Ta proga sukaktuviniame leidiny tarp kitų duomenų randame ir parapijoje buvusių santuokų, krikštų, pirmos komunijos dalyvių ir laidotuvių metinius skaičius. Tai iškalbingi skaičiai. Atskirais penkmečiais per praėjusius 65 metus jie taip atrodo: 1910 buvo 76 santuokos ir 164 krikštai; 1915: 46 santuokos ir 157 krikštai; 1920: 18 santuokų ir 98 krikštai; 1925: 20 santuokų, 39 krikštai, 63 pirmos komunijos dalyviai, 23 laidotuvės; 1930: 16-11-25-25; 1935: 21-28-24-25;    1940:    21-26-11-15;  1945:    14-28-8-21;    1950: 12-39-6-23;    1955:    6-24-16-32;    1960: 12-8-7-29; 1965: 3-15-1-29; 1970: 1-3-4-32; 1975: 1 santuoka, 6 krikštai, nė vieno pirmos komunijos dalyvio, 13 laidotuvių. Beje, santuokos ir krikštai pokario metais dažniausiai mišrių šeimų. Nuo 1925 su mažais svyravimais santuokos, krikštai, pirmos komunijos dalyviai mažėja, laidotuvės gausėja. Panašus vaizdas turbūt ir kitose JAV lietuvių parapijose. Ogi lietuvių parapija yra lietuvybės pagrindinė atspara.