VARDAI ĮVYKIUOSE

1976.XII.5 Chicagoj Jaunimo centre kun. A. Keziui, S J. besiruošiant šv. mišioms, įsibrovęs būrelis vyrų jį apsupo ir piktai reikalavo, kad jis, kaip Jaunimo centro direktorius, atsakytų Jaunimo centro salę parodyti filmam, kurie pagaminti okup. Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, koks tų filmų turinys. O kai vis dėlto gruodžio 12 filmai buvo rodomi, būrys lietuvių, talkinamų amerikiečių nacių, piketavo Jaunimo centrą. Buvo net paleista paskala, kad Jaunimo centre padėta bomba. Ir vis iš patriotizmo ir kovingumo prieš bolševizmą. Taikoma neva į Lietuvos okupantą, o tvojama Jaunimo centrui ir lietuviam jėzuitam. Taikoma neva į Brežnevą, o tvojama kun. Keziui, S.J. Labai jau gudri ta ranka, kuri sugeba lietuviško patriotizmo vardu pjudyti tarpusavy išeivijos lietuvius ir tarnauti velniui Dievo vardu.

Nuo 1977.1.1 Lietuvių jėzuitų vice-provincijos nauju provincijolu paskirtas kun. Leonas Zaremba, S.J. Jis gimęs Šeduvoje. Kunigu įšventintas 1948 Romoje. 1952 įstojo į Jėzaus Draugiją. Nuo 1974 buvo viceprovincijolu.

1976.XII.9 Floridoje gyvenanti Celina Mošinskienė – Petkevičiūtė sulaukė 100 metų amžiaus. Tai be nebus pirmoji dypukė, sukorusi viso šimtmečio distanciją ir nepraradusi žvalumo.

Vasario 6 sulaukė 100 metų amžiaus Petras Mikolaitis, gyv. Šv. Šeimos viloje, Lemonte, Ill. Į Jungtines Valstybes atvyko 1902. Daug darbavosi Labdarių draugijoje.

Vasario 1 sulaukė 90 metų amžiaus buv. socialdemokratų atstovas Vlike ir Vliko Vykdomosios Tarybos narys, nepriklausomos Lietuvos daugelio ūkinių organizacijų steigėjas ir vadovas Jonas Glemža, gyv. V. Vokietijoje.

Tris ketvirčius šimtmečio atpylė:

1)    Vasario 16-ją didis labdaros organizatorius, nepriklausomoj Lietuvoj krikščionių darbininkų veikėjas, kun. Simonas Morkūnas, Sioux City, Iowa, lietuvių parapijos klebonas;

2)    Vasario 21 rašytojas, literatūros kritikas, meno istorikas, buv. L. Darbo Federacijos atstovas Vlike, Į Laisvę bendradarbis dr. Jonas Grinius, gyv. Muenchene, V. Vokietijoje;

3)    Kovo 17 valstiečių liaudininkų veikėjas, buv. jų atstovas Vlike, Sėjos redaktorius, žurnalistas, teisininkas Liudvikas Šmulkštys, gyv. Chi-cagoje, Ill.

1976 gruodžio 2. 60 metų amžiaus distanciją sukorė pedagogas, žurnalistas, rezistentas, Į Laisvę bendradarbis ir buv. redaktorius Juozas Kojelis, gyv. Santa Monica, Cal.

1976 metų Draugo romano XXVI premiją laimėjo Kazio Almėno romanas Sauja Derliaus. Premijos mecenatas Algis Raulinaitis, gyv. Burbank. Cal.

1976 žurnalisto premija paskirta Laiškų Lietuviams redaktoriui kun. Juozui Vaišniui, S.J. Premijos mecenatas kun. dr. Juozas Prunskis.

Religinio veikalo premija paskirta prof. dr. Antanui MaceinaiReligijos filosofiją. Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis.

Ateitiesžurnalas, minėdamas savo gyvavimo 65 metų sukaktį, paskelbė Ateityje bendradarbiaujančio jaunimo kūrybos konkursą. Už poeziją pirmoji premija (50 dol.) buvo paskirta Jolantai Malerytei, gyv. Haifoj, Izraelyje. Jolanta gimė 1957 Plungėje, augo Raudondvaryje, o nuo 1974 lapkričio gyvena Izraelyje. Čia baigė vidurinę mokyklą, išmoko hebrajiškai, tačiau tebėra apsisprendusi už lietuvių tautybę ir už lietuvių kalbą savo kūrybai. Savo poeziją ji laiko tiltu, kuris ją jungia su visa lietuvių išeivija.

Lietuvos Naujųjų laikų istoriją rašo Pranas Čepėnas. Pirmas tomas, apimąs XIX a. pabaigą ir XX a. pradžią, jau spausdinamas. Viso bus trys tomai.

Negausią anglų kalba literatūrą apie Lietuvą ir Baltijos valstybes neseniai reikšmingai pagausino Wilkes College profesorius emeritas dr. Bronius Kazlas, gyv. Pittstone, Pa., išleisdamas savo 332 psp. knygą The Baltic Nations.