ATSIŲSTA PAMINĖTI

Leonardas Andriekus: UŽ VASAROS VARTŲ. Lyrika. Išleido Pranciškonai. Iliustravo Telesforas Valius. Tai jau penktoji poeto Andriekaus poezijos knyga. Anksčiau išėjo: Atviros marios, Saulė kryžiuose, Naktigonė ir Po Dievo antspaudais. Taip pat yra išėjusi jo poezijos vertimų anglų kalba knyga Amens in Amber.

NO GREATER LOVE ... The trial of a Christian in Soviet-occupied Lithuania (Nijolė Sadūnaitėj.Antrą laidą 15,000 egz. išleido Lietuvių Kunigų Vienybė Jungtinėse Valstybėse, 64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

RESPECT MY RIGHTS, an appeal of Antanas Terleckas to J. V. Andropov, Chief of the Soviet secret police (KGB). Paruošė ir išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, Chicagoje.

Schondoch: LIETUVOS KARARALIAUS KRIKŠTAS, vizijinė poema iš XIV amžiaus, didžiojo prūsų sukilimo finalui atminti. Sulietuvino A. Tyruolis. Išleido M. Morkūnas. Viršelis D. Stončiūtės. Kaina nepažymėta.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, 1976, Nr. 6. Turinyje: J. Vaišnoros, MIC — Sekminės; B. Pūkelevičiū-tės — Paskutinis birželis (Eil.); Pr. Gr. — Į birželį žengiant; D. Kolbaitės — Epilogas (eil.); JAV 200 metų sukaktis ir lietuviai; V. Gidžiūno, OFM — Lietuvos pranciškonų sukaktis; M. Vilties — Sekminės (eil.); J. D. — Ar reikia jaunų kunigų?; V. Tamulaičio — Jūros plėšikas; J. Vaičeliūno — Moterys Sovietų Sąjungoje; V. Gidžiūno, OFM, — Šv. Pranciškaus gyvenimo trupinėliai; pranciškonų gyvenimo kronika, trumpos žinios, nauji leidiniai ir juokeliai.

Didžiai Gerbiamas Skaitytojau,

Jei dar neatsilyginai Į LAISVĘ šių metų prenumeratos, būk malonus netrukdamas jų pasiųsti, nes be pinigo ir geriausias žurnalas negali išsiversti.

Jūsų

A. K u I n y s ĮLAISVĘ administratorius 7034 Hartcrest Dr. Rancho Palos Verdes, Cal. 90274