Į Laisvę 1975 65(102)

     T U R I N Y S
Viename asmenyje .................................................. 1
Juozas Brazaitis: Laisvės veikėjų tipai ........................... 2
Stasys Raštikis: Juozas Brazaitis Laikinojoje Lietuvos vyriausybėje 7
Kazys Škirpa: Brazaičio politinė strategija ...................... 16
Vytautas Vaitiekūnas: Brazaitis Vlike ............................ 28
Adolfas Damušis: Juozas Brazaitis rezistencijoje ................. 42
Kazys Ambrazaitis: Brazaičio gyvenimo mokykloje .................. 51
Vytautas A. Dambrava: Juozas Brazaitis ........................... 56
Mykolas Naujokaitis: Susitikimai su prof. J. Ambrazevičiumi ...... 62
Česlovas Grincevičius: Juozas Ambrazevičius-Brazaitis ............ 70
Simas Sužiedėlis: Juozas Brazaitis — žurnalistas ................. 74
Stasys Barzdukas: Maži didelio žmogaus prisiminimai .............. 79
Vincas Kazlauskas: Esi herojus, tapk šventuoju ................... 84
Kotryna Grigaitytė: Žydinti sala ................................. 88
Leonardas Valiukas: Paskutinis pašnekesys su prof. Juozu Brazaičiu 97
Vladas Kulbokas: Juozo Brazaičio kritika tremtyje ............... 104
Rozalija Šomkaitė: Brazaitis ligoje ............................. 116
Vacius Prižgintas: Akademikas J. Ambrazevičius-Brazaitis ........ 127
Brazaitis Kalifornijoje ......................................... 136
Jurgis Gliauda: Rusiškasis disidentizmas ir Pabaltijo suverenumas 140
Vladas Juodeika: Ar rusai galėtų pasekti Šveicarijos pavyzdžiu? . 144
S-s: Biedniokai ir vidutiniokai ................................. 147
Veiksniuose ir veikloje ......................................... 149
Dokumentų šviesoje .............................................. 157
Gyvoji mintis ................................................... 161
Vardai įvykiuose ir spaudoje .................................... 167
“Į Laisvę” vedamieji ............................................ 174


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Šį numerį redagavo Alė Rūta-Arblenė, Bernardas Brazdžionis Ir Juozas Kojelis.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse Ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Korespondenciją adresuoti: Į LAISVĘ, 341 Highland Blvd., Brooklyn,

N.Y. 11207.

Prenumeratą siųsti: Aleksas Kulnys, 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, Cal. 90724

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207