ATSIŲSTA PAMINĖTI

Danguolė Sadūnaitė, PAKELIUI Į EMMAUS, eilėraščiai. Aplankė piešė ses. Ona Mikailaitė, išleido \ek. Pr. Šv. M. Marijos Seserų Kongregacija, spaudė Immaeulata Press, Putnam, Connecticut 06260; 95 pusi., kaina 2.50 dol. Gaunama leidykloje ir pas platintojus.

Liudas Dovydėnas, KARALIAI IR BULVĖS; viršelis dailininkės Ados Korsakaitės - Sutkuvienės; išleido Lietuviškos Knygos Klubas,, spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629; 212 pusl., kaina 4.50.

LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUM ANOS EN LI-TUANIA OCUPADA POR LOS SOVIETICOS (Žmogaus teisių pažeidimai okupuotoje Lietuvoje) — ispanų kalba; išleido JAV Lietusių Bendruomenė, talkininkaujant Kolumbijos Lietuvių Bendruomenei, tarpininkaujant kun. A. Tamošiūnui; lėšoms telkti — A. Liepinaitis ir A. Sakėnas. Spaudė Editorial Gran-America spaustuvė Medelline, Kolumbija; 79 pusl., kaina nepažymėta.

Skaityti daugiau: ATSIŲSTA PAMINĖTI