Į Laisvę 1974 60(97)

     T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui ............................................................. 3
“Į LAISVĘ” vedamieji ............................................................ 6
Dviejų kultūrų sankirtis (dr. A. Maceina)  ...................................... 9
1973 metai Lietuvos laisvinimo veikloje (J. Kojelis) ........................... 23
Išeivijos misija ir jos realizavimas (J. Gaila) ................................ 33
Mokslo ir meno apraiškų prasmė išeivijoje (E. Arbas) ........................... 40
Pilnas pasitikėjimas savimi ir pasiaukojijimas lietuvybės darbams (dr. A. Razma) 44
Bendravimas ir bendradarbiavimas su komunistų pavergta Lietuva (A. Kairys) ..... 48
Lietuvių lankymasis į pavergtą kraštą ir jo nauda tautai (dr. A. Maceina) ...... 55
VLIK-as laisvinimo darbo derintojo misijoje (pašnekesys su dr. J. K. Valiūnu) .. 59
“Naujųjų metų istorija” (ištrauka iš B. Pūkelevičiūtės romano) ................. 64
Dr. Petras Kisielius naujose ir svarbiose pareigose ............................ 71
Idėja virsta realybe (Bern. Brazdžionis) ....................................... 73
VLIK-o reorganizavimas:
     Jaunimo paruošimas ir įjungimas į Lietuvos laisvinimo darbą;
     Aktyvus dalyvavimas JAV-bių politinėje ir visuomeninėje veikloje
     ir nauda Lietuvai (tomis temomis simpoziumų pagrindinių
     dalyvių įvadinės mintys) .................................................. 75

Darbai ir įvykiai (laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių darbų ir žygių apžvalga) 118-136


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Šio numerio kaina — $2.50

Atnaujinkite “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratą 1974 metams!

•    Metinis prenumeratos mokestis (JAV-se, Kanadoje ir Australijoje) — $7.00; kituose kraštuose — $5.00.

•    Siųsdami prenumeratos mokestį, malonėkite duoti savo tikslų adresą.

•    Prenumeratos mokestį siųskite “Į Laisvę” žurnalo administratoriui —

Mr. Aleksas Kulnys 7034 Hartcrest Drive Rancho Palos Verdes,

California 90274, USA

POLITIKOS ŽURNALAS 1974 — BIRŽELIS — Nr. 60 (97)

Redaktoriai/Editors

ANATOLIJUS KAIRYS 8457
South Pulaski Road Chicago, Illinois 60652

LEONARDAS VALIUKAS
Post Office Box 75893
Los Angeles, California 90075

VYTAUTAS VOLERTAS
405 Leon Avenue Delran, New Jersey 08075

Šio numerio redaktorius/ Editor of this issue — LEONARDAS VALIUKAS

Šio numerio kalbos taisytoja/ Language stylist of this issue — ALĖ RŪTA - ARBIENĖ Santa Monica, California

Administratorius/Circulation Manager —

ALEKSAS KULNYS 7034 Hartcrest Drive Rancho Palos Verdes, California 90724

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ sąjūdis.

“Į LAISVĘ”(Toward Freedom), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ SĄJŪDIS

LFB Vyr. Taryba

DR. KAZYS AMBROZAITIS
Pirmininkas
36 Crest Drive, Dune Acres Chesterton, Indiana 46304, JAV

Tarybos nariai —

DR. ZIGMAS BRINKIS Los Angeles, California

ANATOLIJUS KAIRYS Chicago, Illinois 

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York 

DR. ČESIUS KURAS Windsor, Ontario, Kanada

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Southfield, Michigan 

JUOZAS MIKONIS Cleveland, Ohio 

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois 

ANTANAS SABALIS Woodhaven, New York

LFB JAV-bių ir Kanados Centro valdyba

LEONARDAS VALIUKAS Pirmininkas
Post Office Box 75893
Los Angeles, California 90075, JAV

ŽIBUTĖ BRINKIENĖ, Vicepirmininkė
LAIMA KULNIENĖ, Vicepirmininkė 
EDMUNDAS ARBAS, Vicepirmininkas 
BALYS GRAUŽINIS, Vicepirmininkas 
P. ALGIS RAULINAITIS, Kasininkas 
JONAS PRAKAPAS, Sekretorius