VLIK-o pirm. dr. KĘSTUČIO VALIŪNO raštu pateiktos sugestijos

Mes visi, dirbą VLIK-o Valdyboje ir Taryboje, esame labai susidomėję VLIK-o stiprinimu, jo darbo našumo pakėlimu ir jo veiklos finansavimo užtikrinimu ateičiai. Kaip žinote, aš esu daug kartų pareiškęs savo kalbose ir pasikalbėjimuose su spauda, kad mes laukiame pozityvios mūsų darbų kritikos, kuri negriautų, o stiprintų ir gyvintų taip Lietuvai svarbios institucijos paveikumą, įjungiant daugiau jaunų intelektualų, besidominčių Lietuvos laisvės klausimais. Ir dabar taip pat kviečiu visus jūsų politinių studijų dalyvius pateikti mums konkrečių idėjų ir patiems asmeniškai bei per jūsų garbingą organizaciją išvystyti glaudesnį ryšį su VLIK-u.

Mes visi suprantame, kad VLIK-o veikla bei šios ypatingą teisinę padėtį turinčios institucijos svoris tarptautinėje plotmėje yra išimtinas, ir būtų didžiausias pasitarnavimas okupantui, jei mes savo rankomis VLIK-ą griautume.

Tai priimant kaip aksiomą, mūsų visų uždavinys yra kaip galima daugiau įsijungti į VLIK-o veiklą. O galimybės tam kiekvienam geros valios lietuviui tikrai atviros.

Aš asmeniškai galvoju, kad atėjo laikas suorganizuoti įvairiose vietovėse, kur turim pakankamai intelektualiai bei politiniai iškilių žmonių, komisijas arba pakomisijas specifiniams VLIK-o uždaviniams atlikti. Tos komisijos turėtų būti sutartos su VLIK-o valdyba ir galėtų atlikti įvairius uždavinius, kaip, pvz., planuoti jaunimo politinį paruošimą ir įjungimą į VLIK-o darbus; organizuoti propagandos bei informacijų teikimą užsieniečiams politikams ir spaudai; ruošti informacinės bei istorinės reikšmės turinčius leidinius įvairiomis kalbomis; išvystyti Tautos Fondo organizaciją periferijose į daug paveikesnį lygį.

Tai tik kelios mintys, bet aš esu tikras, kad Jūs rasite daug kitų konkrečių uždavinių, kuriuos mūsų intelektualai turėtų ne tik planuoti, bet ir jų organizavimą vykdyti.

Baigdamas noriu paprašyti Jūsų visų nuoširdžiai prisidėti prie sunkaus VLIK-o darbo ir taip pat pagalvoti, kokiomis priemonėmis mes galėtume kaip galima greičiau padėti ALT-ai ir JAV Lietuvių Bendruomenei išlyginti tarpusavio nesklandumus ir vieningai dirbti Lietuvos labui.

Linkiu Jums skaidrios nuotaikos ir nuosprendžio dar stipriau įsijungti į VLIK-o darbą. Prašau pasveikinti visus dalyvius.