Į Laisvę 1973 59(96)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................................................  2

Greitam susipažinimui ...................................................  4

Vyt. Bagdanavičius: Kultūrinės ir politinės problemos lietuvių visuomenėje 5

Adolfas Damušis: Žvėris lieka žvėrimi, ir ašaras liedamas ............... 17

Kazys Škirpa: Apgailėtinų klaidų pamokos ................................ 25

Trys simpoziumai ........................................................ 32

Solidarumas su tauta .................................................... 50

Veiksniuose ir veikloje ................................................. 56

LFB gretose ............................................................. 65

Spauda, radijas, knygos ................................................. 71

“Į Laisvę” vedamieji .................................................... 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba
6441 So. Washtenaw Avė. Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, Calif.

Dr. Petras Kisielius,Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas,Rochester, New York

Aleksas Kulnys,Rolling Hills Estates, California

Pilypas Narutis,Chicago, Illinois

Dr. Antanas Razma,Joliet, Illinois

Antanas Sabalis,Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas,Los Angeles, California

Lietuvių Fronto Bičiulių vyr. tarybai taip pat priklauso LFB kraštų pirmininkai ir “Į Laisvę” redaktorius

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai

Europos LFB reikalais kreiptis į biuletenio redaktorę Aliną Grinienę šiuo adresu:

Mrs. Alina Grinius Diamantstr. 7 8000 Muenchen 50 Germany

J. A. V. ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba

Leonardas Valiukas, pirmininkas Post Office Box 75893 Los Angeles, California 90075

Žibutė Brinkienė,vicepirmininkė
Laima Kulnienė, vicepirmininkė 
Edmundas Arbas, vicepirmininkas 
Balys Graužinis, vicepirmininkas 
P. Algis Raulinaitis, iždininkas 
Jonas Prakapas, sekretorius

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adredu:

Mr. Leonardas Valiukas
Post Office Box 75893 Los Angeles, Calif. 90075 U. S. A.

Metinė “Į Laisvę” žurnalo prenumerata Australijoje, JAV-se ir Kanadoje— 5.00 doleriai, visur kitur — 3.00 doleriai; atskiro numerio kaina —2.00 doleriai.

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu:

Mr. Aleksas Kulnys
3 Silver Eagle Road
Rolling Hills Estates, California 90274

 

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207


POLITIKOS ŽURNALAS

1973 — GRUODIS — Nr. 59 (96)

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis,Redaktorius/Editor
Post Office Box 34461
Los Angeles, California 90034

Aleksas Kulnys,Administratorius/Circulation Manager
3 Silver Eagle Road
Rolling Hills Estates, California 90274

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.