GREITAM SUSIPAŽINIMUI

su laisvinimo veiksnių konkrečiais darbais

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

•    Paruošė ir “Radio Liberty” vadovybei įteikė įkalbėtą į juosteles ‘‘Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” visų numerių medžiagą. “Radio Liberty” iš Müncheno stoties spalio mėnesį keturias dienas 4-to numerio medžiagą lietuvių kalba transliavo į Lietuvą. Taip pat paskyrė piniginę paramą Lietuvių Kunigų Vienybei, kuri visus “Kronikos” numerius rengia spaudai lietuvių ir anglų kalbomis.

JAV Lietuvių Bendruomenė

•    Krašto valdybos delegacija rugsėjo 26 lankėsi JAV Iždo departamente, įteikė memorandumą, kuriuo prašoma, kad į Sovietų Sąjungą spalio mėn. pradžioje vykstanti delegacija derėtųsi dėl muitų dovanų siuntiniams sumažinimo bei turistams keliavimo varžtų panaikinimo. Iždo sekretorius Shulz prašytas derybose su sovietais nepažeisti ir nesusilpninti JAV vykdomos Lietuvos okupacijos nepripažinimo politikos.

Kanados Lietuvių Bendruomenė

•    Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos ir estų bei latvių atstovai buvo priimti Kanados ministerio pirmininko P. E. Trudeau. Pasitarime dalyvavo ir Kanados užsienio reikalų ministeris M. Sharp. Kalbėtasi Baltijos valstybių ir Kanadoje gyvenančių baltų klausimais.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė

•    Krašto valdybos rašto ištraukas, kur Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijos dalyviai prašomi nepripažinti Sovietų Sąjungos užkariavimų Baltijos kraštuose, paskelbė oficialioji šveicarų telegramų agentūra. Agentūros pranešimas buvo paskelbtas beveik visuose šveicarų laikraščiuose.


Tikiu, kad iš dabartinių ir skaudžių bandymų prisikels laisva ir nepriklausoma, visas lietuvių gyvenamas žemes sujungianti Lietuvos valstybė, pilnateisis Europos laisvųjų valstybių besikuriančios bendruomenės narys.

Vaclovas Sidzikauskas