TRYS SIMPOZIUMAI

LFB studijų ir poilsio savaitėje Dainavoje

1973 rugpjūčio 5-12

Studijinei daliai skirtoje programoje buvo pravesti trys simpoziumai pačiais pagrindiniais ir aktualiausiais išeivijos politiniais klausimais.

1.    Bendravimas su okupuotos Lietuvos lietuviais;

2.    Jaunimo paruošimas ir įjungimas į Lietuvos laisvinimo darbą ir

3.    Lietuvos laisvinimo veiklos racionalizavimas.

Bendravimo su Lietuvos lietuviais tema kalbėjo Anatolijus Kairys (rašytojas), dr. Kazys Pemkus (gydytojas), P. Algis Raulinaitis (teisininkas) ir dr. Antanas Razma (gydytojas).

Tiek pagrindiniai kalbėtojai, tiek kiti simpoziumo dalyviai ramiuose akademiškuose svarstymuose savo nuomones tuo klausimu pilnai suderino ir kartu išlaikė darną su pagrindinių mūsų veiksnių nusistatymu, išreikštu Clevelando rezoliucijoje.

Jaunimo paruošimo ir įjungimo į Lietuvos laisvinimo darbą temą gvildeno jaunosios ir ankstyvosios vidurinės kartos atstovai, tautiškai - ideologiškai subrendę ateitininkuose ir skautuose, išsimokslinę anglosaksų aukštosiose mokyklose: Milda Lenkauskienė (ateitininkė ir skautė; chemikė), Laima Nainytė - Garbonkienė (ateitininkė; politinių mokslų spec.), Laima Švėgždaitė (iš Kanados; ateitininkė, teisininkė — advokatė), Vytas Narutis (ateitininkas; chemikas), Algis Puteris (iš Kanados; ateitininkas; teisininkas — advokatas) ir Algis Zaparackas (skautas; inžinierius).

Pagrindinių pranešėjų šiame simpoziume padaryti pareiškimai spausdinami šiame “Į Laisvę” numeryje ištisai. (Trūksta L. Švėgždaitės ir V. Naručio pranešimų, nes negauta tekstų).

Lietuvos laisvinimo darbo ra-cionalizavimo tema simpoziume pagrindinius pareiškimus padarė Aušra Zerr gailestinga sesuo — visuomenininkė), Kazimieras Pugevičius (kunigas — žurnalistas), Bronius Nainys (inžinierius — visuomenininkas) ir Juozas Kojelis (pedagogas — žurnalistas). Pareiškimai spausdinami ištisai. (Negauta B. Nainio pareiškimo teksto) — Redakcija.