NAUJOS KNYGOS

Jonas Grinius, VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE. Redagavo A. Liuima, S.J., išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Piazza della pilotta 4, Roma. Spausdinimo išlaidos apmokėtos prof. K. Almino, Lietuvių Fondo ir L. K. M. Akademijos lėšomis, 406 pusl.

SPAUDOS METRAŠTIS — YEARBOOK OF THE PRESS — 1969; sudarė Užsienio Lietuvių Spaudos Bibliografijos Tarnyba; Jonas Švedas (pirm.), dr. Zenonas Ašoklis ir Jonas Valaitis. Leidėjas ir administratorius; JAV LB Kultūros Fondas, 7030 S. Rockvvell St., Chicago, Illinois 60629. U.S.A. Leidinys Nr. 55, kaina 3 dol.

Juozas Kralikauskas, TAUTVILA, romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoje. Aplankas Ados Korsakaitės -Sutkuvienės. Spausdino “Draugo” spaustuvė 1973 m., 205 pusi., kaina 4 dol.