TURĖTA DAUG DŽIAUGSMO

“Į Laisvę” redaktorius, 1970 įsipareigojęs dviejų metų darbui, pusiau savavališkai kadencijos laikų padvigubino. Per tą laiką jis girdėjo ir peikiančių balsų, ir raginančių toliau tose pareigose pasilikti. Bet kas turi pradžią, turi turėti ir pabaigą. Nuo sekančių metų ‘‘Į Laisvę” pereina į rankas pajėgaus kolektyvo, kurį sudaro bičiuliai Anatolijus Kairys, Leonardas Valiukas ir Vytautas Volertas.

Per ketverius metus redaktorius daug patyrė, daug išmoko ir turėjo daug džiaugsmo. Už tai jis dėkingas visiems, kurie savo talka žurnalą padarė tokį, koks jis buvo, nežiūrint kaip kas jį vertintų.

Ačiū ne tik bendradarbiams, kurie teigiamai atsiliepė į pirmą (ar į dešimtą) redaktoriaus laišką, bet ir tiems, kurie pažadėjo, nors ir neištesėjo, nes tuo kurstė redaktoriaus entuziazmą. Padėka priklauso spaudos draugiškesnio ir kritiškesnio žodžio žmonėms,    paminė davusiems žurnalą įvairių krypčių spaudoje. Redaktorius dėkingas skaitytojams, laiškais reiškusiems kritiką, pritarimą ir pastabas. Maloniai prisimenamas ir Tėvų Pranciškonų spaustuvės paslankus ir draugiškas personalas.

Prisiėmusiam tolimesnio redagavimo pareigas kolektyvui padėka ir geros sėkmės linkėjimai priklauso ne tik iš buv. redaktoriaus, bet ir iš žurnalo skaitytojų bei viso LFB sąjūdžio.