DIDŽIOJO LAUREATO KŪRYBA

JURGIS GLIAUDA, Los Angeles, California (JAV), teisininkas, rašytojas, visuomenininkas. Jurgis Gliauda yra vienas iš iškiliausių lietuvių rašytojų pasaulyje. Plačiau apie jo kūrybą skaityk kitame puslapyje, šiame “Į Laisvę” numeryje duodama ištrauka iš jo neseniai “Draugo” premijuoto romano — “Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”. Jurgis Gliaudą aktyviai reiškiasi LFB (šiuo metu yra LFB Los Angeles sambūrio vicepirmininkas) ir Rezoliucijoms Remti Komiteto veikloje.

Skirtingi savo vertinimų kriterijais literatūros kritikai sutinka, kad Jurgio Gliaudos romanai “Ikaro sonata” ir “Šikšnosparnių sostas” yra vieni iš geriausių pokario laikotarpyje parašyti kūriniai visoje lietuvių literatūroje. Gi žurnalas “Į Laisvę”, taikydamas Jurgio Gliaudos romanams savo kriterijų, norėtų pareikšti, kad romanas “Ora pro nobis” ir veikalas “Agonija” privalėtų pasirodyti anglų kalba.

“Ora pro nobis”romanas dinamiškai užgriebia istorinį 1941 metų sukilimą, kurio vaizdavimo iki šiol dar nesutinkame mūsų raštijoje. Siame romane centrine figūra yra pati lietuviško pasipriešinimo pavergėjui esmė. Romano protagonistas yra daugiaveidis herojus rezistentas, sukilęs su intelektualo protestu ar su ginklu rankose.

“Agonijos” ištrauką, išverstą į anglų kalbą, įsidėjo “Lituanus” žurnalas (Summer, 1966). Prie vertimo redakcija įrašė vertingą prierašą: “ ‘Agonia’ not yet translated into English”. Žurnalo redakcija lyg skatino susidomėti “Agonijos” išvertimu į anglų kalbą. Istorikas J. Jakštas šį veikalą pavadino neeilinio žodžio menininko sukurtu kūriniu.

“Draugo”pirmasis premijuotas Jurgio Gliaudos romanas “Namai ant smėlio” pavaizduoja nacių epochos atmosferą. Šis romanas buvo išverstas į anglų kalbą (“House upon the sand”) ir išleistas. Visa eilė kitataučių kritikų labai palankiai įvertino šį romaną, o milijoninio tiražo “Time” žurnalas pavadino jį “the best of the literature on Nazidom”. Reiktų manyti, kad ir veikalas “Agonija”, išverstas į kitas kalbas ir išleistas, būtų “the best” garsinti Lietuvos problemą.

Apie neseniai “Draugo” premijuotą Jurgio Gliaudos romaną “Liepsnos ir apmaudo ąsočiai” (ištrauka duodama šiame numeryje, pradžia — kitame puslapyje) jau gauta žinių iš Lietuvos: žinoma romano tematika; taip pat žinoma, kad romanas yra premijuotas. Ten yra neabejotinas susidomėjimas šiuo veikalu. Bet kaip pavergtieji lietuviai galės šį romaną gauti ir perskaityti?

Siūlykime romanus — “Ora pro nobis”, “Agonija” ir “Liepsnos ir apmaudo ąsočiai” — perskaityti bent tiems, kurie lankosi turistų teisėmis iš komunistų okupuotos Lietuvos JAV-se ar Kanadoje.