STOVYKLOS, STUDIJŲ SAVAITĖS IR JŲ PROGRAMOS

Didesnės ir pajėgesnės organizacijos bei grupės ruošia beveik kasmet stovyklas ir poilsio ir studijų savaites. Į jas suplaukia nemažas skaičius tų organizacijų narių bei jų bičiulių. Vieni studijų savaičių dalyviai atvyksta tik poilsiui ir susitikimui su seniai bematytais savo pažįstamais bei bičiuliais. Tokių skaičius nėra didelis. Didesnė dalyvių dalis atvyksta pilna to žodžio prasme studijoms.

1968 metų vasarą teko ilgiau ar trumpiau pabūvoti bei pasimaišyti ateitininkų sendraugių, mokytojų ir frontininkų poilsio ir studijų savaitėse, kurios įvyko Dainavos stovykloje. Visos trys buvo gausios dalyvių skaičiumi, ūkiškajai savaičių pusei nebuvo jokių priekaištų, bet programinė dalis ir pas ateitininkus sendraugius, ir pas mokytojus, ir pas frontininkus gerokai šlubavo. Reikia manyti, kad panaši padėtis buvo ir kitų organizacijų suruoštose stovyklose ir studijų savaitėse.

Už maistą ir patalpas dalyviai apmoka, ir čia nėra jokios problemos. Visai kita padėtis su programine dalimi. Čia pačios organizacijos bei vienetai turi pasirūpinti kalbėtojais, pranešėjais bei moderatoriais. Pajėgesni ir kompetetingesni asmenys yra užsiėmę savo darbais bei reikalais: jiems dažnai trūksta ir laiko, o kartais net ir pinigo. Vienas ar kitas iš jų gal ir atvyktų ir įsijungtų į studijų savaičių programas, jei jiems būtų atlyginama už visą darbą bei apmokamos kelionės išlaidos. To nepajėgia padaryti net didesnių ir finansiniai pajėgesnių organizacijų vadovybės. Tada pasitenkinama antraeiliais paskaitininkais, moderatoriais ir pranešėjais, kurie organizatoriams nepateikia jokių sąlygų. Dar blogiau, ne vienos organizacijos bei vieneto vadovybės nė nežino, ko jos tomis studijų savaitėmis siekia: paskaitų bei simpoziumų temos atsitiktinės, pirmininkai ar moderatoriai nepasiruošę. Ir tuo atveju vyksta, kaip žmonės sako, “iš tuščio į kiaurą pilstymas”, neplaningas pašnekesys, liečiąs šimtus klausimų ir neduodąs jokio atsakymo nė į vieną.

Esu ateitininkas sendraugis. Be abejo, laukiu vienos ar kitos paskaitos bei pranešimo aktualiomis religinėmis temomis. Nenoriu, kad paskaitininkai ar pranešėjai iki nuobodumo narpliotų tuos klausimus, kurie buvo kelti ir pilnai nagrinėti mūsų katalikiškoje spaudoje. Laukiu paskaitininkų bei pranešėjų su naujomis bei šviežiomis mintimis. Antra, programose turėtų būti akcentuojami gyvybiniai lietuvybės klausimai. Kova dėl Lietuvos laisvėstai didžioji mūsų misija ir kartu žygis laisvajame pasaulyje, šis klausimas turėtų būti pajudintas iš pagrindų. Paskaitininkais tais klausimais kviestini specialistai bei asmenys, kurie savo darbais yra įrodę, kad galimi nauji keliai ir būdai Lietuvos laisvinimo darbe. Parapijų salių paskaitininkų tais klausimais ateitininkams sendraugiams nereikia.

Mokytojų studijų savaitėje buvo pamirštas pats svarbiausias klausimasįskiepijimas jaunime lietuviškos dvasios ir sielojimasis lietuviškais klausimais bei Lietuvos rytojumi. Jaunimas pramokomas lietuviškai kalbėti, rašyti bei skaityti, bet jame beveik nė už centą nerandam lietuviškos dvasios bei užsidegimo lietuviškam darbui ir kovai dėl Lietuvos laisvės. Jaunimas, baigęs šeštadienines lituanistines mokyklas, neturi jokio supratimo apie Lietuvių Bendruomenę, veiksnius ir kitus vienetus, kurie rūpinasi lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo darbais. Lietuviškai kalbėti, rašyti ir skaityti mokoma ir komunistų okupuotoje Lietuvoje. Lietuviškai kalba, rašo ir skaito JAV-bių lietuviai maskoliai, susispietę apie “Vilnį”, “Laisvę” ir “Vienybę”. Jei mūsų šeštadieninės lituanistinės mokyklos neįdiegia jaunime lietuviškos dvasios ir užsidegimo kovai dėl Lietuvos laisvės, jos neatlieka savo paskirties. Mokytojai, susirinkę į savo studijų savaites, turėtų visą dėmesį skirti šiam reikalui.

Frontininkai duoda daug ir pajėgių darbuotojų visoms patriotinėms lietuvių organizacijoms. Jų pastangomis JAV LB išvesta į plačiuosius vieškelius, jų pastangomis suorganizuotas Lietuvių Fondas, jų pastangomis pastatyta Dainavos jaunimo stovykla, jų pastangomis suorganizuotas Rezoliucijoms Remti Komitetas ir pravesta garsioji rezoliucija (H. Con. Res. 416) JAV-bių Kongrese Lietuvos bylos reikalu. Tai patys didieji darbai ir žygiai JAV-bių lietuvių gyvenime paskutiniųjų dešimties metų laikotarpyje. Be abejo, visuose šiuose darbuose talkino ir kitų grupių asmenys, bet frontininkai pakėlė ir pakelia visų tų žygių bei darbų didesnę naštos dalį. Bet kai frontininkai suvažiuoja į savo studijų savaites, ten tas jų pajėgumas nespinduliuoja. Gal jie, išsisėmę visuose minėtuose darbuose, suvažiuoja tik poilsiui? Bent toks įspūdis susidarė iš 1968 metų poilsio ir studijų savaitės.

didžiuojuosi ir remiu dr. A. Razmos (Lietuvių Fondas), St. Barzduko (PLB), dr. A. Damušio (Dainavos stovykla) ir L. Valiuko (Rezoliucijoms Remti Komitetas) darbus ir žygius. Bet Lietuvių Fronto Bičiuliai, kaip vienetas, turėtų virš minėtiems ir kitiems pozityviesiems darbuotojams pilniau ir planingiau talkinti ir kasmet atlikti bent vieną didesnį ir apčiuopiamesnį darbą. Ką Lietuvių Fronto Bičiuliai, kaip vienetas, yra atlikęs Lietuvos laisvinimo darbe paskutiniųjų, sakykime, poros metų laikotarpyje? Ar išleido leidinį Lietuvos bylos klausimu svetimiesiems? Ar rūpinosi surasti naujų draugų Lietuvos reikalui įtakingų amerikiečių tarpe? Jei šiose ir kitose srityse nieko nepadaryta, tai ar yra kokių planų ateičiai? Ar tie klausimai bus pilnai ir planingai panagrinėti 1969 metų studijų savaitėje? Į tuos klausimus tegalėtų tik atsakyti LFB vadovybė. Tikiu, kad ji tai padarys studijų savaitėje.

Planuojušiose trijose studijų savaitėse pasirodyti ir šiais metais. Tikiu, kad jų programos tikrai palies laiko keliamas problemas ir suras joms sprendimui.

T. Budrys

TAPK “Į LAISVĘ" ŽURNALO PLATINTOJU!

•    Be abejo turi visą eilę pažįstamų lietuvių tarpe.

•    Prikalbink bent vieną iš savo pažįstamų užsisakyti “Į Laisvę" žurnalą.

•    Prenumeratos mokestį ir to asmens pilną ir tikslų adresą (nepamirštant duoti ir “zip code") siųsti tiesiog žurnalo administratoriui, kurio adresas yra šis: Mr. Aleksas Kulnys, 1510 East Merced Avenue, West Covina, California 91790.

•    Prenumeratos mokestis metams: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitus — $3.00.