Los Angeles miesto burmistro S. Yorty pagerbimas

LIETUVOS BYLOS GYNĖJAS

VIRŠUJE — Los Angeles miesto burmistrui Sam Yorty (dešinėje) jo pagerbimo proga įteikiama “plaque”. Rezoliucijoms Remti Komiteto vardu jq jteikia šios organi-dacijos kasininkė Žibutė Brinkienė, viduryje — organizacijos pirmininkas Leonardas Valiukas.

Svetimųjų talka Lietuvos laisvinimo darbe turės lemiamos reikšmės ir įtakos. Tik žymių ir įtakingų amerikiečių pagalba pavyko pravesti JAV-bių Kongrese garsiąją rezoliuciją (H. Con. Res. 416). Rezoliucijoms Remti Komitetas svetimųjų talkos organizavime kovai dėl Lietuvos laisvės yra padaręs gerą pradžią.

LFB Los Angeles sambūrio suorganizuotame ir pravestame politinių studijų savaitgalyje svetimųjų talkos klausimui buvo skirta nemaža laiko. Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybė ta proga suruoštu Los Angeles miesto burmistro Samuel William Yorty pagerbimu pademonstravo, kaip reikia įtakingus amerikiečius Lietuvos reikalui laimėti ir juos savo tarpe išlaikyti.

Nepavydėtina padėtis buvo rezoliucijų žygio pionieriams  1961 metų pradžioje. Tik šviesiau galvojantieji šį užsimojimą tada terėmė. Los Angeles miesto burmistras Sam Yorty įsijungė į Rezoliucijoms Remti Komitetą pačioje jo užuomazgoje. Jis priklauso Demokratų partijos konservatyviajam sparnui; burmistro pareigoms gegužės pabaigoje perrinktas trečią kartą.

DEŠINĖJE — Kalba burmistras Sam Yorty, prie garbės svečių stalo sėdi (iš kairės dešinėn) — prel. J. Kučingis, dr. Z. Brinkis ir L. Valiukas.

Visos nuotraukos šiame ir kitame puslapyje yra L. Kanto.

LOS ANGELES BURMISTRAS ATVYKSTA Į PAGERBIMĄ — Politinių studijų savaitgalio proga Rezoliucijoms Remti Komitetas suruošė savo nario Los Angeles miesto burmistro Samuel Wm. Yorty iškilmingą pagerbimą. Į pagerbimą atvykstantį burmistrą Sam Yorty (antras iš dešinės) ir jo žmoną Betts Yorty (antra iš kairės) sutinka Rezoliucijoms Remti Komiteto pirmininkas Leonardas Valiukas (kairėje) ir šios organizacijos kasininkė Žibutė Brinkienė (dešinėje)

VIDURINĖ NUOTRAUKA — Los Angeles burmistro Sam Yorty pagerbime kalba L. Valiukas, nuo jo dešinėn — ž. Brinkienė ir burmistras Sam Yorty.

APATINĖ NUOTRAUKA — Rezoliucijoms Remti Komiteto pirmininko Leonardo Valiuko pašnekesys su burmistru Sam Yorty (dešinėje).