DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

•    Stasys Raštikis, Monterey, California (JAV), nuo 1955 metų dirbęs JAV-bių kariuomenės kalbų mokykloje, išėjo į pensijų. Stasys Raštikis, Lietuvos kariuomenės divizijos generolas, gimė 1896 metų rugsėjo mėnesio 13 dieną Kuršėnuose, Šiaulių apskrityje. Augo rytinėje Lietuvos dalyje, kur 1909 metais baigė Dūkšto pradžios mokyklą ir 1914 metais Zarasų progimnaziją. Stasys Raštikis baigė karo mokyklą Tiflise (Kaukaze, Rusijoje), dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose su lenkais ir bolševikais. Nepriklausomybės laikais tarnavo kariuomenėje ir studijavo: 1929 m. baigė Lietuvos universitetą (Kaune) ir 1932 m. Vokietijos gen. štabo akademiją. Lektoriavo Lietuvos aukštuosiuose karininkų kursuose ir karo mokykloje, buvo vyr. štabo viršininkas ir Lietuvos kariuomenės vadas (1935-1940).

•    Stasys Lozoraitis, (Roma (Italija), Lietuvos diplomatijos šefas, atšventė savo 70 metų amžiaus sukaktį. Jis su žmona buvo atvykę į PLB seimą, įvykusį New Yorko mieste, ir aplankė didesnes lietuvių bendruomenes JAV-se. Stasys Lozoraitis gimė 1898 metų rugsėjo mėnesio 5 dieną Kaune. Gimnaziją baigė Voroneže (Rusijoje), teisę studijavo Berlyno universitete. 1923 metais įstojo į Lietuvos diplomatinę tarnybą. Lietuvos užsienio reikalų ministeriu išbuvo 4 metus (1934 - 1938).

Skaityti daugiau: DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME