Į Laisvę 1967 40(77)

      T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui .......................................................... 2
"Į Laisvę” įžanginiai ........................................................ 4
A.a. vyskupas P. Brazys, MIC ................................................. 8
Laiko reikalavimai: — Kūrybingumo ir pasišventimo keliu (dr. Antanas Razma) . 10
Aktyvieji frontininkai: — dr. Petras Kisielius ir Romas Kezys ............... 12
Paminėtini 1941 metų įvykiai: —- Sukilimas ir Laikinoji vyriausybė .......... 14
Lietuva turi atgauti laisvę ir nepriklausomybę (LFB Vyr. Tarybos pareiškimas) 16
“Tautininkai” ir “valstybininkai” (dr. Juozas Girnius) ...................... 17
Lietuviškumas ir pliuralizmas (dr. Vytautas J. Bieliauskas) ................. 20
Lietuvybės išlaikymo paradoksas (Vilius Bražėnas) ........................... 24
Lietuvių prisidėjimas prie pasaulio šviesesnės ateities ruošimo
       (Stasys Lozoraitis, Jr.) ............................................. 30

Tautos ištikimybė laisvės troškimui (dr. Pranas V. Raulinaitis) ............. 34
Pašalinės įtakos Lietuvos istorijos ir kalbotyros moksluose (dr. Antanas Klimas) 37
Monagan rezoliucijos istorija (kun. Jonas C. Jutkevičius) ................... 42
Brito patarimai lietuviams: — Lietuviško reikalo išnešimas į kitataučių tarpą
        (pašnekesys su prof. Raphael Scaley) ................................ 50

Darbai ir įvykiai (laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių darbų ir žygių apžvalga) 58-80


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Ar jau atnaujinai “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratą 1967 metams?

•    Jei ne, tai padaryk dar šiandien, pasiųsdamas savo prenumeratos mokestį su kartu siunčiamu voku.

•    Prenumeratos mokestis: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

•    Surask bent vieną naują “Į LAISVĘ” prenumeratorių; arba — užsakyk “Į LAISVĘ” žurnalą savo giminaičiui ar draugui.


"Į LAISVĘ" ŽURNALO MECENATAI, GARBĖS PRENUMERATORIAI IR RĖMĖJAI

"Į LAISVĘ" žurnalo mecenatai

Asmenys, parėmę šurnalo leidimą $50.00 ar didesne auka, laikomi mecenatai. “J Laisvę” žurnalo mecenatai 1967 m. yra: Dr. A. Razma ($100.00), dr. J. P. Kazickas ($50.00), dr. J. Kizys ($50.03) ir dr. P. žemaitis ($50.00).

"Į LAISVĘ" žurnalo garbės prenumeratoriai

“Į Laisvę” žurnalo garbės prenumeratos mokestis metams yra $10.00. šie asmenys yra garbės prenumeratoriai 1967 metais: J. Ambrizas, V. Baleišytė ($15.00), A. Balsys, J. Baužys, J. Brazaitis, dr. Z. Brinkis, R. Bureiklenė, kun. V. Dabušis, dr. A. Damušis, č. Grincevičius, D. Iešmantas, V. Ignaitis, J. Kavaliūnas, Ig. Kazlauskas, dr. B. Krakaitis, J. Kučėnas, dr. V. Majauskas, kun. J. Pragulbickas, V. Petrulis, S. Raštikis, B. Raugas, L. Reivydas, St. Rudys, dr. R. Sidrys, V. Skladaitis, dr. J. Skrinska, M Sodonis, dr. J. Sungaila, J.    Urbonas ir J. Žilionis.

"Į LAISVĘ" žurnalo rėmėjai

šie prenumeratoriai parėmė "1 Laisvę” žurnalo leidimą šiomis aukomis: $4.00 — S. Dargis; $3.00 — K. Gimžauskas, P. Narutis, J. žadeikis; $2.00 — K.    Čeputis, V. Čyvas, Vt. Kazlauskas, K. Pakulis, J. Pažemėnas, V. Rociūnas; $1.00 — K. Bružas, V. Bulota, J. Gailiušytė, A. Viliušis.


‘‘Į LAISVĘ” žurnalo administratoriaus pranešimai

•    “Į Laisvę” žurnalo prenumeratoriai, pakeitę savo adresus, tuojau prenškite ir savo seną, adresą ir savo naują adresą. Duokite savo pilną naują adresą, nepamiršdami pažymėti ir Zip Code.

•    “Į Laisvę” žurnalo metinė prenumerata: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

•    Prenumeratoriai Kanadoje, nesiųskite savo prenumeratos mokesčio asmeniniais čekiais (personal checks), o siųskite — “money orders”.

ALEKSAS KULNYS, Administratorius 1510 East Merced Avenue West Covina, California 91790

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POLITIKOS ŽURNALAS 1967 — LIEPA — N R. 40 (77)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 77048 Los Angeles, Calif. 90007

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 8050 Hartwell Detroit, Michigan 48228

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana

KUN. VIKTORAS DABUŠIS Paterson, New Jersey DR. PETRAS KISIELIUS Cicero, Illinois

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois

DR. PRANAS PAD ALIS Detroit, Michigan

LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois

LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, California“Į LAISVĘ”, Lietuvių Fronto Bičiulių ketur-mėnesinis politikos žurnalas.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

*    Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

*    Citatų kalba netaisoma.