Į Laisvę 1964 36(73)

   T u r i n y s

1 9 6 4 .............................................................. 1

Visiems Lietuviams .................................................. 18

Antanas Musteikis: Akademinė laisvė ................................. 20

E. V. Žėrutis: Lietuviškosios rezistencijos organizacija užsienyje .. 26

DARBAI IR IDĖJOS • Anapus: Kadrų mokyklos (M. iš B.); 
Laisvųjų lietuvių: LFB simpoziumas (V. Tautas); 
               Apsijungusio Vliko seimo pirmoji sesija (K. Astikas); 
Pasaulyje: Vatikano konsilija ir lietuviai; 
Vardai Įvykiuose: Lukša pas Smerš agentą Erelį; 
               LFB Rytų apygardos suvažiavimas ir kt............. 44-64


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ ŽURNALUI AUKOJO:

$9.00— A. Pargauskas; $7.00 — dr. V. Majauskas, $4.00 — prel. P. Juras; po $3.00 — L. Padleckas ir L. Reivydas; po $2.00 — Z. Prūsas, J. Brazauskas, J. Pažemėnas, J. Kukeckis, A. Skrupskelienė, J. Vingilis; po $1.00 — A. Skučas ir kun. V. Dabušis. Nuoširdžiai ačiū.

Administratorius

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Anglijoje: S. Nenortas, 1 Ladbroke Gardens, London W. 11

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Covvper St., St. Kilda, South Victoria 

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Interno 18, Roma 

JAV: LFB Sambūrių Valdybos

Kanadoje: V. Aušrotas, 189 Glenholme Avė., Toronto 10, Ont.

Švedijoje: P. Puida, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: Alina Grinienė, 8 Muenchen 54, Kristallstr. 8

į Laisvę metinė prenumerata: JAV ir Kanadoje $3.00. Visur kitur — $2.00 Atskiras numeris $1.00.

Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai

Redaguoja: Antanas Mažiulis, dr. Antanas Klimas ir dr. Antanas Musteikis

Redakcijos adresas: A. Mažiulis, 56 Thomas Park, So. Boston, Mass. 02127; Telef. AN 8-7921

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus

Administratorius: Vytautas žiaugra, 16 Bellaire Rd., Roslindale, Mass. 02132

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly published by the Friends of the Lithuanian Front, 56 Thomas Paule, Boston, Mass. 02127.