PASAULIO LIETUVIU ARCHYVAS

Jo būstinė Čikagoje. Juo rūpinasi, tvarko ir jo direktorium yra istorikas Vincas Liulevičius. Sunkiame darbe direktoriui talkina 2 savo pavardžių neskelbią bendradarbiai.

Pasaulio Lietuvių Archyvas šį rudenį susilaukė 16 metų. Beveik dešimtmetį PLA buvo prisiglaudęs seselių kazimieriečių patalpose. 1962 kovo pabaigoje tas patalpas turėjo apleisti. Archyvas įsikūrė JAV Lietuvių Bendruomenės išnuomotame privačiame name. Sutartis pasirašyta 2 metams. Persitvarkymo darbas užtruks ligi šių metų pabaigos, o po to greit vėl reikės ieškoti naujos pastogės, nes namas parduodamas.

Pasaulio Lietuvių Archyve sutelktas didelis lietuviškos raštijos ir istorijos turtas. Jau suklasifikuoti ir suregistruoti 154,832 vienetai, kuriuos sudaro: 191,334 įvairūs dokumentai, laiškai ir kt., 6,480 knygų, 49,327 egzemplioriai periodikos ir 7,691 kitų dalykų (vėliavos, magnetiniai kaspinai, antspaudai...). Kai visa turima medžiaga bus suklasifikuota ir suregistruota, turimų vienetų skaičius priartės prie pusės milijono.

Pasaulio Lietuvių Archyvas nuolat didėja. Prof. Kazys Pakštas testamentu savo biblioteką, žemėlapius ir kitą medžiagą paliko PLA. Jo palikimas jau pasiekė PLA. Jis saugomas kitoje vietoje, nes dabartinėse patalpose nėra vietos. Prof. K. Pakšto palikimas susideda iš 6 spintų knygų, kelių dėžių žemėlapių ir kitokios medžiagos. Vyksta susirašinėjimas dėl Petro Klimo bibliotekos atsiėmimo iš Paryžiaus, kurią jo sūnus perleidžia Pasaulio Lietuvių Archyvui. Rūpinamasi gauti šv. Kryžiaus parapijos klebono a. a. kun. A. Linkaus biblioteką. Vienas asmuo pažadėjo atvežti PLA seno lietuvio surinktą lietuvišką spaudą.

Nors PLA dar persikraustymo padėtyje, bet jo turima medžiaga jau galima naudotis. Savaitę laiko rinko medžiagą dr. J. Jakštas, dr. K. Ostrauskas, Pensylvanijos universiteto remiamas, renka išeivijos literatūros bibliografiją, Wisconsin universiteto prof. dr. A. E. Senn rinko medžiagą Vilniaus ir Klaipėdos problemoms nušviesti. Tai tik maža dalis mokslo vyrų, kurie PLA ieško ir randa reikiamos medžiagos.

Pasaulio Lietuvių Archyvo didžiausias rūpestis — nuolatinių ir pastovių patalpų įsigijimas, kurios sudarytų sąlygas PLA plėstis ir apsaugotų neįkainoiamą turtą nuo gaisro nelaimės. Dabartinių ankštų patalpų nuoma JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybai per metus kaštuoja 1500 dolerių.

O kaip būtų gražu ir prasminga, kad turtingieji Amerikos lietuviai imtųsi iniciatyvos Pasaulio Lietuvių Archyvui pastatyti namus. Tai būtų įamžinta dovana Lietuvai, lietuviams ir jų sukurtų vertybių išlikimui.