PAMINKLAS ŽUVUSIEMS LIETUVOS PARTIZANAMS

Portlande gyvenančio kun. P. Baltrumo ir čikagiškio visuomenininko ir organizatoriaus Valerijono Šimkaus iniciatyva Portlande, Oregon, pastatytas lietuviškas kryžius — koplyčia. Paminklas pastatytas tėvų servitų šventovėje, kurią per metus aplanko apie 500.000 lankytojų. Paminklas skirtas Lietuvos partizanams ir visiems laisvės kovotojams, žuvusiems Lietuvos laisvę ginant, ir Sibiro kankiniams pagerbti. Jis bylos praeiviui apie Lietuvą, jos kančias ir sudėtas aukas.

Paminklui projektą paruošė arch. Jonas Mulokas be atlyginimo. Tarp statulų yra Vytauto Didžiojo, Rūpintojėlio, šv. Kazimiero, Aušros Vartų, Šiluvos, Sopulingos Dievo Motinos ir kt.

Paminklas padės Lietuvos laisvės kovai, nes jis kalbės apie sovietinės vergijos baisumą ir rodys, kaip reikia mylėti ir branginti laisvę.

Paminklo statymo išlaidoms padengti dar stinga 1,300 dol. Lietuviškoji visuomenė turėtų šį darbą paremti aukomis, nes paminklas pastatytas visų lietuvių vardu.

* * *

Aplinkui jau žydi visur atgimimas
Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai; 
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas, 
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai.

Maironis

* * *
Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidunakty nežuvę
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

B. Brazdžionis