Į Laisvę 1962 29(66)


  T U R I N Y S


Kazimieras Baras: Žmogaus tragizmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Zenonas Ivinskis: Lietuvių tautos rezistencijos reikšmingieji momentai. . . 10
L. Žitkevičius: Partizano mirtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Julijonas Būtėnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Andrius Baltinis: Lietuviškosios asmenybės ugdymas lituanistiniame švietime 26
Jonas Šoliūnas: Žodžiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28
Mečys Musteikis: Kult. gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje . . . . . . . 31
Julius Vidzgiris: Dvidešimtojo amžiaus gėda . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Laisvės kovų nuvertinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Jonas Vaičiūnas: Lietuvių bendruomenės tarybos sesija . . . . . . . . . . . 45
        Lietuvių Bendruomenėje.
        Idėjos spaudoje.
        Darbai ir Idėjos.
        Vardai Įvykiuose.
        Žvilgsnis knygų lentynon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-64


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

 


Redaguoja — Redakcijos kolektyvas: vyr. redaktorius — Stasys Daunys, redaktoriai — Petras Bagdonas, Juozas Baužys, Aloyzas Baronas, Vladas Būtėnas, Vincas Rygertas.

Redakcijos adresas — Į Laisvę, 2801 W. 38 St., Chicago 32, Illinois. Telef.: Cliffside 4-2139.

Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus

*    *    *

Administratorus — Kostas Bružas Administracijos adresas: Į Laisvę, 10734 S. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill. Telef. IN 8-6189

*    *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Address: 2801 W.

38 St., Chicago 32, Ill. Business manager K. Bružas, 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Illinois.

ADMINISTRACIJOS  PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) $3.00; Australijoj ir D. Britanijoj — L. 10; Italijoj — L. 900; Prancūzijoj — F. 10.— Švedijoj — Kr. 10; Šveicarijoj — Fr. 8; Vokietijoj — DM 8.

ATSKIRAS NUMERIS

Amerikoje $1.00; Australijoje ir Britanijoje — L.3; Italijoje — L. 300; Prancūzijoje — Fr.2.50; Šveicarijoje — Fr. 3; Švedijoje — Kr. 3; Vokietijoje — DM. 2.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.