Laiškai, aukos

LAIŠKAI

Nepasirašęs ir savo adreso nenurodęs skaitytojas rašo: “Jūsų žurnalas kartais pasiekia mane mano adresu iš 1958 metų, bet aš jau trečioj vietoj gyvenu, o Jūs teberašot senuoju adresu. Tai ir nepateisinama ir netikslu, arba, geriau sakant, parodo, kaip Jūs traktuojate tariamuosius prenumeratorius”.

Laiškas išsiųstas iš Čikagos.

Atsakymas nepasirašiusiam laiško siuntėjui

Į Laisvę kiekviename numeryje skelbia tokį pranešimą: Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai”. Skaitytojai, pranešę savo naująjį adresą, Į Laisvę gauna naujuoju adresu. Administracija, jei jai nepranešama, adresų pasikeitimo negali žinoti.

Nepasirašęs laiško autorius būdingas: jis kaltina administraciją, bet pats, atrodo, irgi yra kaltas — jo laiškas nepasirašytas ir adresas nenurodytas.

Į Laisvę Administracija

Į Laisvę aukojo:

Kun. K. Balčys 100 dol., kun. L. Jankus 100 dol., dr. K. Ambrozaitis, dr. P. Kisielius, dr. V. Majauskas po 50 dol., dr. A. Razma 25 dol., gen. konsulas J. Budrys, prel. P. Juras po 7 dol., dr. Z. Brinkis 5 dol., kun. S. Morkūnas 4 dol., dr. V. Lelis, dr. A. Šmulkštys po 3 dol., L. Barauskas, J.Buitkus, dr. B. Čiurienė, I. Mališka, J. Norkaitis, K. E. Pakulis, B. Raugas, A. Regis, V. Skladaitis, J. Stelmokas ir dr. A. Vasonis po 2 dol., A. Bartkutė, kun. M. Kirkilas, dr. P. Razutis, V. Šilėnas po 1 dol.

Mieliesiems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

Į Laisvę administracija