Pranešimas, atstovybės

Į LAISVĘ ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Paskutiniame Į Laisvę (28) nr. kiekvienam skaitytojui buvo pasiųstas vokas — priminimas prenumeratai atnaujinti. Dalis skaitytojų vokus grąžino ir prenumeratos reikalus sutvarkė. Kita dalis skaitytojų dar neatsiliepė.

Administracija kreipiasi į skaitytojus galimai greičiau pasiųstuosius vokus grąžinti. Greitas prenumeratos reikalų sutvarkymas palengvina administracijos darbą. Kiekvienam atsilyginusiam skaitytojui siunčiamas pakvitavimas.

Administracija dėkoja tiems skaitytojams, kurie Į Laisvę žurnalo leidimą paremia ir aukomis. Šiame Į Laisvę nr. skelbiamas gražus aukotojų skaičius.

Dabartinis administracijos adresas: Į Laisvę, 10734 S. Eberhart Avė., Chicago 28, Illinois.

Kostas Bružas

Į Laisvę Administratorius

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Anglijoje: S. Nenortas, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11,

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Victoria.

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Intemo 18, Roma

Jungtinėse Valstybėse: A. Salys, 6540 So. Artesian Ave., Chicago 29, Illinois. Telef. RE 7-6621; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia, Pa. Telef. HO 7-4176; V. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn.; V. Ročiūnas, 1892 Lampson Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje: Vytautas Aušrotas, 180 Gienholme Ave., Toronto 10, Ont.; A. Bumbulis, 200 Indien Grove, Toronto, Ont.; V. Barisas, 336 Clinton, Windsor, Ont.

Švedijoje: P. Duda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern Vokietijoje: Zigmas Kungys (22b) Mainz, Ebersheimerweg 47.