JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Šių metų pavasarį trims metams išrinktosios JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmasis suvažiavimas įvyko rugsėjo 3-4 dienomis New Yorke. Svarbiausi suvažiavimo uždaviniai buvo priimt baigiančių kadenciją JAV Lietuvių Bendruomenės organų pranešimus, išrinkti naujus vykdomuosius organus, išspręsti milijoninių (Lietuvių ir Geležinio) fondų suderinimo klausimą ir aptarti veiklos gaires.


Jonas Jasaitis

JAV L. B. Centro Valdybos pirmininkas


Ligšiolinis JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininkas J. Šlepetys padarė pranešimą apie prezidiumo ir Tarybos veiklą. Centro Valdybos pirmininkas St. Barzdukas perskaitė raštų patiektą CV veiklos pranešimą. Jis taip pat perskaitė CV iždininko J. Staniškio ir Švietimo Tarybos pirmininko J. Tamulio (nedalyvavusių suvažiavime) pranešimus. Po pranešimų buvo trumpos, bet gyvos diskusijos.

Į JAV LB Tarybos prezidiumą išrinkti: ilgametis JAV LB Centro Valdybos pirmininkas St. Barzdukas — pirmininku, muz. Alf. Mikulskis ir dr. A. Nasvytis — vicepirmininkais ir sekretorium Vyt. Kamantas. Naujosios Centro Valdybos pirmininku išrinktas Jonas Jasaitis, jau eilę metų sėkmingai pirmininkavęs Čikagos apygardos valdybai. Valdyba bus sudaryta vieno mėnesio bėgyje. Naująją valdybą korespondenciniu būdu turės patvirtinti Taryba. Į garbės teismą išrinkti: J. Šlepetys, dr. P. Vileišis, dr. B. Nemickas, St. Dzikas, J. Dilis. Kontrolės komisija sudaryta iš prof. VI. Jakubėno, dr. P. Kisieliaus ir J. Švedo. Tokiu būdu Tarybos prezidiumas iš New Yorko perkeltas į Clevelandą, Centro Valdyba iš Clevelando atkelta į Čikagą, o New Yorke sudarytas garbės teismas.

Milijoninių Geležinio ir Lietuvių fondų reikalu pasisakė dr. A. Nasvytis, dr. A. Razma ir J. Švedas. Rasta vieninga nuomonė ir sutarimas. Šią Tarybos sesiją reikia laikyti milijoninio fondo steigimo organizacine pabaiga. Belieka tik dirbti, kad graži idėja būtų įgyvendinta.

Atskiros veiklos sritims peržvelgti ir išryškinti skirta eilė referatų ir koreferatų. Juos skaitė prof. dr. V. Vardys, P. Naujokaitis, kun. Pr. Garšva, MIC, dr. E. Armonienė, V. Volertas ir V. Kamantas.

Suvažiavimas priėmė eilę praktiškai įgyvendinamų rezoliucijų, kurias paruošė dr. V. Vardys, J. Jasaitis, kun. St. Šantaras V. Izbickas.

Suvažiavimui vadovavo sudarytas prezidiumas iš St. Barzduko, prof, dr. V. Vardžio, dr. A. Nasvyčio, V. Kamanto ir T. Blinstrubo.