Į Laisvę 1960 22(59)


    T U R I N Y S  
Spalis 1960. Nr. 22 (59)
Julius Vidzgiris: Lietuvių pasipriešinimas okupantams ...... 1
Juozas Brazaitis: Kultūros kelias Nepriklausomoje Lietuvoje 10
Leonardas Žitkevičius: Artojo kraujas. Tremtinio daina .... 13
Vincas Natkus: Partizanas herojinėj ir realistinėj buity .. 18
Kazys Jurgaitis: Sveikinimas iš Tėvynės  .................  26
Antanas Juška: Lietuviškų parapijų problema ............... 33
Pranas Zunde: Antirelignė propaganda Lietuvoje ............ 42
       Darbai ir Idėjos.
       Lietuvių Bendruomenėj.
       Vardai Įvykiuose 47-64

 


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

* * *

Į LAISVĘ— Lietuvių Fronto Bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas.

Redaktorius— dr. Vytautas Vardys.

Redakcijos adresas: Į Laisvę,3351 N. Cramer Rd., Milwaukee 11, Wis.

Viršelio vinjetė— dail. T. Valiaus.

*    *    *

Administratorius — Viktoras Naudžius.

Administracijos adresas: Į Laisvę,1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Telef. OLympic 2-3596.

*   *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics.
Managing Editor: dr. V. Vardys. Address: 3351 N. Cramer Rd., Milwaukee 11, Wis. Business manager::    V. Naudžius, 1936 S. 49 Ave., Cicero    50,    Illinois.    Phone:    OLympic 2-3596.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Mielas prenumeratoriau,paremsi Į Laisvę žurnalą pakalbindamas savo pažįstamus jį užsiprenumeruoti.

Į Laisvęskaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Į Laisvęadministracijoje galima gauti ankstesniųjų Į Laisvę žurnalo numerių. Taip pat gaunamas Lietuvių Fronto Bičiulių leidinys Į PILNUTINĘ DEMOKRATIJĄ. Kaina $1.00. Kreiptis: Į Laisvę, 1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Telef. OLympic 2-3596.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) $3.00; Australijoj ir D. Britanijoj — L. 10; Italijoj — L. 900; Prancūzijoj — F. 1000; Švedijoj — Kr. 10; Šveicarijoj —    Fr. 8; Vokietijoj — DM 8.

ATSKIRAS NUMERIS

Amerikoje $1.00; Australijoje ir Britanijoje — L.3; Italijoje — L. 300; Prancūzijoje —    Fr. 250; Šveicarijoje — Fr. 3; Švedijoje — Kr. 3; Vokietijoje — DM. 2.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.

ŠIO NUMERIO PAGRINDINIAI RAŠINIAI

skiriami rezistencijai prieš bolševikus Lietuvoje ir kovai už lietuviškumą namuose bei svetur pastudijuoti. Likiminiais metais gyvena mūsų lietuviškosios gentys:    išlikti ar žūti; išlaikyti tautinę tapatybę ar išnykti kitų kad ir didžių ir vertingų nacijų milijonuose. Tautos kultūrinio išbuvimo klausimą analizuoja profesorius Juozas Brazaitis. Dr. Julius Vidzgiris apžvelgia rezistencinės kovos organizavimą Lietuvoje per pastarą dramatišką dvidešimtmetį. Vincas Natkus nagrinėja Lietuvos partizanų sandarą, tikslus, veikimą ir kritiškai įvertina emigracinių vadovaujančių grupių ryšį su kovojančia tauta. Pranas Zunde, inžinierius, ir Commentaciones Balticae paskelbtos studijos apie okupuotos Lietuvos švietimą autorius, analizuoja komunistų taktinius ėjimus prieš tikėjimą Lietuvoje, tikėjimą, kuris palaiko tautą. Kitą tos pat problemos aspektą nagrinėja Dr. Antanas Juška, kunigas, Bažnyčios ir Valstybės santykių specialistas, taikliais ir taktingais straipsniais lietuviškoje spaudoje ne sykį svarstęs egzistencines tautos problemas. Antanas Juška egzaminuoja tautybės ir parapijos ryšį išeivijoje.

Sekančiame Į Laisvę numeryje,kuris pasirodys lapkričio mėn. antroje pusėje, rašo profesorius Antanas Maceina ir profesorius Zenonas Ivinskis. Šalia jų, sutelktinis vyresniųjų ir jaunųjų intelektualų būrys nagrinės kultūrinės autonomijos bei Bažnyčios ir mokyklos santykius charakteringesniuose Amerikos ir Europos kraštuose.