KOMUNISTAI APIE REZISTENCIJOS TIKROVĘ

Kartkartėmis emigracijos patogume įsirangiusiam tautiečiui atrodo, kad jei ir buvo Lietuvoje partizanų prieš bolševikus — jie buvo negausūs; jei ir kovėsi — tai negalėjo būti tiek herojiški, kiek apie juos buvo kalbama. Šie „tomai netikėliai” galėtų pasigydyti skaitydami komunistinę spaudą iš Lietuvos. Gal niekur tiek partizanų epochinė reikšmė nėra buvusi paliudyta kiek komunistų spausdinamose istorijose apie partizanus, kurie, žinoma, vaizduojami „banditais”, kuriems tačiau nei jų žygių, nei drąsos nuneigti nepajėgia šmeižikė komunistinė plunksna. Mūsų skaitytojam pateikiame mažą ištrauką iš Lietuvos TSR Istorijos(1958), kurios autoriais pasirašė K. Jablonskis, J. Jurginis, R. Šarmaitis, J. Žiugžda (vyr. red.). Perspausdinamas tekstas randamas p.p. 490 - 491.

„Kapitalizmo liekanų žmonių sąmonėje, ypač buržuazinio nacionalizmo ideologijos ir religinių prietarų atgyvenų žalingas poveikis pirmaisiais pokariniais metais plačiai reiškėsi Tarybų Lietuvoje, kada visas liaudies ūkio ir kultūros atkūrimo bei tolesnio vystymo darbas ėjo aštrios klasių kovos sąlygomis. Norėdami sutrukdyti Lietuvos darbo žmonėms tarybinės santvarkos statybą, lietuvių tautos priešai — įvairūs sumuštųjų buržuazinių partijų likučiai, reakciniai katalikų dvasininkai, tiesioginiai užsienio imperialistų tarnai organizavo banditinį pogrindį, tiesioginius puolimus prieš darbininkus ir valstiečius, prieš partinius ir tarybinius darbuotojus, kankino juos ir žudė, padeginėjo ir kitaip stengėsi naikinti valstybės ir darbo žmonių turtą.

Liaudies priešai stengėsi įvairiais būdais nuodyti darbo žmonių sąmonę — jie platino visokius melus ir prasimanymus prieš Tarybų valstybę, skleidė iš imperialistinio lagerio imamus gandus, turinčius tikslą palaužti tarybinių žmonių pasitikėjimą savąja valstybe, jie taip pat aktyviai palaikė buržuazinio nacionalizmo ideologiją ir religinius prietarus.

Buržuazinio nacionalizmo ideologijos nešiotojai stengėsi prasiskverbti į mokyklas, į jaunimo tarpą ir savo žalinga įtaka veikti mokslą, meną, literatūrą.”