Kova prieš rutiną už minties budrumą

Europos LF bičiuliai pirmieji pradėjo rengti studijų savaites savo nariams ir svečiams. Jas tęsia jau penkti metai. Šiemet studijų savaitė buvo rugpjūčio 4-11 Schondorfe prie Ammero ežero Vokietijoje. Iš lig šiol buvusių ji turėjo mažiausia dalyvių — 40. Tačiau ji laikoma labiausiai pasisekus susigyvenimo, solidarumo atžvilgiu.

Amerikos LF bičiuliai šiemet pasekė europiečių pavyzdžiu, surengdami studijų dienas rugpjūčio 1-3 Kennebunkporte.

Šalia asmeninio susiartinimo studijų savaitės ar dienos turi idėjinės rezistencijos uždavinių. Rezistencijoj prieš negalvojimo rutiną, kuri peršama ne tik Rytuose, bet virsta ir vakaruose savanoriška epidemija. Ta negalvojimo epidemija, arba minties paviršutiškumas, mūsų laikais diktuoja kiekvienam;

*    visomis išgalėmis kalk pinigą;

*    laimėk kuo daugiau sau saugumo, patogumo, malonumo;

*    visuomeniniais reikalais nesisielok, nes jais sielojasi augščiau ui tave pastatyti valdžioje;

*    tikėk, kad valdžioje pastatytieji daugiau žino, geriau išmano ir viską sutvarkys taip, kad visiems būtų gera;

*    valdžioje pastatytieji tau pasakys, kiek ir kada reikia pinigo duoti ir kokias frazes kartoti, kad būtum visada optimistas.

Tokia nuotaika yra patogi valdžiai, nes negalvojančius patogu valdyti; patogi ir piliečiui, nes atima iš jo rūpestį, kaip galvojo Inkvizitorius.

Negalvojimo epidemija gresia ir lietuviams tremtiniams. Ir jiems yra didelė pagunda tenkintis laikraščio dienos naujienomis, rezignuoti prieš ilgėlesnį straipsnį, nekalbant jau apie kietesnę knygą. Turėdamas tai mintyje, vienas pastabus vertintojas ir patarė: jei norit, kad idėją paskaitytų, išreikškit ją komikais ... Ir lietuviams gresia tenkinimasis bendromis frazėmis, nesigilinant, ar jose yra konkreti mintis ar tik tuščias lukštas. Ir jiems maloniau girdėti raminimus, kad viskas yra tvarkoje: laikas veikia mūsų naudai, komunizmas sugrius, tėvynė bus išlaisvinta, į ją grįšim ir... kad tik nereiktų pačiam žmogui daugiau pastangų galvoti ir veikti.

Pavojingiausias yra dalykas, kad toji rutina sustabdo žmogaus mintį. Gyvenimo įvykiai nueina toliau, o savo mintimis sustojęs vietoje žmogus nebespėja įvykių teisingai suprasti ir teisingai į juos atsiliepti.

Prieš dvejopas šios negalvojimo epidemijos rūšis pasipriešino Europos bičiuliai šios studijų savaitės metu. Jie aštriai analizavo Europos dvasinę tendenciją įtikinti save ir kitu:, kad bendravimas tarp komunistinių ir krikščioniškų idėjų yra galimas. Jie taip pat stipriai reagavo prieš lietuviškoje visuomenėje paskutiniu laiku peršamą kvietizmo dvasią, kaip priešingybę rezistencijai, prieš įtikinėjimą, kad čia rezistencija nebereikalinga.

Amerikos LF bičiulių dienos labiau susitelkė į Amerikos vietoje nestovinčio, naujomis generacijomis tekančio lietuviško gyvenimo srovę ir lietuvybės išlaikymo joje konkrečius galimumus.

Juo bus gyvesnė mintis, juo ji labiau virs sąjūdžiu, tuo bus stipresnis ir pasipriešinimas rutinai, kuri kaip liūnas traukia į primiršimą dviejų mūsų didžiausių siekimų — Lietuvos laisvės atgavimo ir lietuvybės išlikimo mumyse, mūsų vaikuose.

Šia prasme Europos ir Amerikos LF bičiuliai pasitarnavo ne tik savo organizacijos gajumui.